Магистратура по бизнес администрация

Защо да избера MBA във ВУМ?
Висше училище по мениджмънт е една от водещите образователни институции предлагаща MBA програма в България.

Това е едно от малкото места в страната, в което студенти учат международен мениджмънт в реална международна среда. Курсовете по програмата се преподават изцяло на английски език, а групите са малки като по този начин се насърчава междукултурния диалог и създаването на професионални връзки.

Благодарение на заслужените международни и местни признания, ВУМ е класиран като топ българско висше бизнес училище, спечелило доверието на своя академичен британски партньор Cardiff Metropolitan University. Благодарение на това партньорство, студентите на ВУМ имат възможността да се дипломират с британски магистърски дипломи, без да прекарват 1 година в чужбина, като обучението им се извършва изцяло в корпусите на ВУМ (Варна или София). Тази година MBA програмата във ВУМ е отличена на 9-то място в Източна Европа според Best-Masters.com.

В зависимост от избрания корпус на обучение, лекциите се провеждат в четвъртък и петък след 17:30 часа и събота от 9:00 до 17:00 часа. Програмата е направена в редовна форма, подходяща за работещи.

Основните модули, които се покриват по време на програмата са:

 • People & Organisations
 • Accounting for Decision Makers
 • Marketing
 • Supply and Operations Management
 • Strategic Management
 • Dissertation
МВА програмата дава възможност за специализация в определена област, например (МВА Project Management). За да завършат МВА със специализация, студентите трябва да преминат успешно през два специализирани модула в избрания сектор и да защитят дипломната си работа с тема в същата област. За стартирането на определена специализация е необходимо да се формира група от минимум 10 човека.

Областите за специализация са следните:

MBA Project Management
MBA Product Development Management
MBA Health Sector Management
MBA Marketing MBA International Finance
MBA Human Resources

А допълнителните модули към съответните области на специализация са:

 • Project Management Theory and Practice
 • Project Management Case Studies
 • Finance for International Business
 • Capital Markets and Derivatives
 • Managing People in a Global Context
 • Leadership and Developing People
 • Product Development Management
 • Managing the Product Development Process
 • Buyer Behaviour and Relationships in a Global Context
 • Strategic Global Marketing
 • Health Cognitive Informatics
 • Health Sector Project Management

Учебен план:

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Решението за магистърска програма трябва да бъде в резултат от вашия добре обмислен избор. Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за кандидатстване за кандидат-студентите решили да продължат своето образование. Единствените изисквания към кандидат-студентите са мотивираност, добри резултати от бакалавърската им диплома и добро ниво на английски език. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Application Форма за кандидатстване    ВУМ Упътване за попълване                      Форма за кандидатстване Cardiff Met

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование и степен на образование: „Бакалавър “

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил висше степен на образование „Бакалавър “ в официално признато висше училище (университет) в България или, ако е завършил в чужбина, след признаване на висшето им образование при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5 от Закона за народната просвета. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава във висшето училище (университет), е възможно предварително кандидатстване като се изисква уверение от съответната образователна институция.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (IELTS). Допустими са следните минимални резултати IELTS – 6.0. При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 60%. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

Завършено средно образование и степен на образование: „Бакалавър “

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62%, както и успешно да е завършил своето висше образование степен бакалавър с минимален брой кредити – 180 кредита. Ако бъдещият студент все още се обучава във висшето училище (университет), е възможно предварително кандидатстване като се изисква уверение от съответната образователна институция. Придобит управленски опит и допълнителна професионална квалификация се считат като предимство.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (IELTS). Допустими са следните минимални резултати IELTS – 6.0. При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 60%. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Начало на програмата и език на обучение:

Начало: МБА програмата стартира в началото на месец октомври през всяка академична година
Език на обучение: Английски език

Продължителност на обучението:

За дипломиране с английска диплома: 3 семестъра в рамките на 1 календарна година.
За дипломиране с българска диплома: 4 семестъра в рамките на 1 календарна година и 4 месеца.

Възможност за двойна диплома

Българска диплома за степен „Магистър по бизнес администрация“, издадена от Висше училище по мениджмънт и британска диплома за степен „Master of Business Administration“, издадена от Cardiff Metropolitan University. Възможността за двойна диплома е в пряка зависимост от професионалното направление и специалност на придобитата бакалавърска степен.

Магистратура по Бизнес Администрация (MBA)

Семестриална такса: 4650 Euro за целия период на обучение

Продължителност на обучението: 3 семестъра. Студентите завършили бакалавърски програми с различно професионално направление изучават допълнителен 4 семестър, който се заплаща отделно.

Начални дати: Октомври

Корпуси на обучение: Варна, София

Като успешно завършили MBA програмата, вие можете да добавите в своя лист за професионална реализация не само банков и финансов мениджмънт, счетоводство и икономика, но може да използвате набраният опит и знания като отправна точка за по-високи управленски позиции. MBA дипломата отваря възможности за ръководни позиции във всички бизнес области. Част от най-добрите позиции на завършили MBA студенти са в областта на връзки с обществеността, рекламата, продажбите, маркетинг и събитиен мениджмънт.
ВУМ подготвя своите магистърски студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя практически съвети и напътствия. Висшето училище създава и поддържа отлични връзки между своите студенти и представителите на бизнеса (различни агенции, държавни институции, НПО и други организации в Обединеното Кралство(ОК), Германия, Испания, Португалия, Литва, Латвия, България и др.)