vum-logo-header-BG

Магистратура за борба с корупцията и конфликта на интереси

Защо Магистратура за борба с корупцията и конфликта на интереси във ВУМ?

✔️ Целта на магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“ във Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е да предостави професионални знания, умения и компетенции в областта на правната регламентация и практиката на борбата с корупцията и конфликта на интереси в България. Програмата е уникално съчетание от  6 юридически и 3 икономически дисциплини, с акцент върху различните аспекти на  борбата с корупцията, конфликта на интереси, изпирането на пари, корупционните практики и счетоводни аспекти на борбата с корупцията, медиите и корупцията и управлението на маркетинга и имиджа на публичните институции в България.

✔️ Тази магистърска програма има интердисциплинарен характер и дава знания и умения, свързани с приложението на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Административнопроцесуалния кодекс, Закон за мерките срещу изпирането на пари и други нормативни актове и свързаните с тях счетоводни аспекти на борбата с корупцията.

✔️ Програмата е изцяло с практическа насоченост и включва голям брой казуси, съдебна и административна практика и практически упражнения в различните дисциплини.

✔️ Екипът се състои от преподаватели-практици с голям опит в областта на борбата с корупцията.

✔️ В програмата могат да кандидатства  всички, които имат образователни степени „бакалавър“ и „магистър“ независимо от завършената специалност.

✔️ Магистърската програма е подходяща за държавни служители в органите на изпълнителната и местната власт, съдии, прокурори и следователи, служители на МВР, адвокати, нотариуси и за всички други, които искат да придобият задълбочени знания и умения за борба с корупцията и конфликта на интереси.

✔️ Предимства:

  • Програмата обхваща всички важни аспекти на теорията и практиката на борбата с корупцията в България.
  • Развиване на практически умения чрез съвместна работа по конкретни казуси от практиката на преподавателите.
  • Професионални лектори с голям опит в преподаването и в борбата с корупцията.
  • Учебният график е съобразен с работната заетост на студентите. Учебните часове се провеждат са през уикенди. 8-10 уикенда на семестър.
  • Работа в екипи, използване на дизайн мислене в решаването на практическите казуси.

Важна информация

Магистърската програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“ е с преподаване на български език. Обучението се провежда в събота и неделя по предварително утвърден график.

location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение
София

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Български

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес
Ноември

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението
3 – 4 семестъра (в зависимост от професионалното направление и придобитата образователно-квалификационна степен на висше образование)

folder-for-dmom-vum-EN

Образователно-квалификационна степен:
Магистър

Семестриалната такса: 450 евро

Допълнителен семестър с такса 350 евро е предвиден по учебен план за следните студенти:
1. Кандидати със завършената специалност в ОКС Бакалавър или ОКС Магистър в области на висшето образование, различни от област „Социални, стопански и правни науки“;
2. Кандидати със завършената специалност в ОКС Бакалавър или ОКС Магистър в област „Социални, стопански и правни науки“, но в професионални направления, различни от
3.6 Право,
3.7. Администрация и управление;
3.8. Икономика;
3. Кандидати със завършената специалност в ОКС Професионален бакалавър в професионално направление 3.8 Икономика.
Обработка на кандидатстудентски документи и издаване на студентска книжка: 50 евро

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително.  В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За повече информация, може да се свържете с доц. д-р Станимир Андонов на имейл адрес stanimir.andonov@vumk.eu или на телефон 0888 483 089.

Учебна програма

Кариерно развитие

✔️ ВУМ подготвя своите магистри за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.