vum-logo-header-BG

Конкурс за доцент в 3.7

Кандидат: ас. д-р Ина Станоева

Конкурс за доцент по професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Маркетинг и мениджмънт в изкуствата“

Дата на публикуване на конкурсите в „Държавен вестник”: 18.02.2022

Срок за подаване на документи: 18.04.2022

Кандидат: ас. д-р Ина Николаева Станоева

Заповед за назначаване на научно жури: №3/18.04.2022

Рецензии и становища:

проф. д-р Веселин Благоев, Висше училище по мениджмънт, Варна 

доц. д-р Стефан Серезлиев, Театрален колеж „Любен Гройс“ 

проф. д-р Михаил Минков, Висше училище по мениджмънт, Варна 

доц. д-р Силвена Денчева, Висше училище по мениджмънт, Варна 

доц. д-р Ангел Марчев, УНСС 

проф. д-р Лина Анастасова – БСУ 

проф. д-р Владимир Сълов, ИУ-Варна