vum-logo-header-BG

Конкурс за доцент в 3.8

Кандидат: ас. д-р Анастасия Мостова

Конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление на хранително-вкусовата промишленост“

Дата на публикуване на конкурсите в „Държавен вестник”: 29.07.2022

Срок за подаване на документи: 29.09.2022

Кандидат: ас. д-р Анастасия Мостова

Заповед за назначаване на научно жури: №6/26.09.2022

Рецензии и становища:

проф. д-р Веселин Благоев, Висше училище по мениджмънт, Варна

проф. д-р Лина Анастасова, БСУ

проф. д-р Михаил Минков, Висше училище по мениджмънт, Варна

доц. д-р Силвена Денчева, Висше училище по мениджмънт, Варна

доц. д-р Милен Велев, Университет „Асен Златаров“, Бургас

доц. д-р Владимир Жечев, ИУ-Варна

доц. д-р Гергана Славова, ИУ-Варна