fbpx

Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във ВУ „Международен колеж” (КИОСК)

Условията на динамичен и конкурентен пазар на труда в Европа и света, високите цели в областта на обучението и важните отговорности, поверени на образователните институции в контекста на стратегическо развитие на Общността през следващите няколко години подчертават необходимостта от изграждане и поддържане на комплексна система за управление с адекватни механизми за контрол качеството на ресурсите и процесите както „на входа“, така и „на изхода“ във всяко висше училище. Именно това бе приоритет на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във ВУМк“ (КИОСК) имплементиран в неговата основополагаща цел – въвеждане на динамична всеобхватна система за управление, която да гарантира постоянно високо качество на образователния продукт и съответствие на получаваните от обучаемите компетентности с актуалните нужди на бизнеса.

Осъзнавайки необходимостта от поддържане на постоянно високо ниво на контрол и мениджмънт, посредством този проект, ръководството на ВУМк осъществи необходимите действия по създаване на широкообхватна среда за въвеждане на устойчива „култура на качеството“, както и за създаване на цялостен ефективен контрол на ресурсите. Основен фокус на проекта бе актуализиране и допълване на вътрешната нормативна уредба във висшето училище, както и осигуряване на съответствието й с критериите на международно признатия стандарт  ISO 9001: 2008. По този начин бе осигурена оптимизация на системата за управление на качеството във ВУМк, усъвършенствани бяха процесите и способите за използване на информацията за вземане на по-ефективни ръководни решения.
Основните лица, които са облагодетелствани от по-високото ниво на качеството на средата и образователния продукт са преподавателите, служителите и студентите на ВУМк. Те са и ползватели на основните резултати от проекта, които в най-общ вид са:

 • Проведени корективни мерки на установените слабости от извършен цялостен анализ на текущото състояние на основните и спомагателните процеси във ВУМк от гл. т. на качество на управление и ефективността на институцията;
 • Усъвършенствана система за управление на висшето училище, която обхваща всички процеси, протичащи в организацията и подлежащи на мониторинг и сертификация съгласно стандарт  ISO 9001:2008;
 • Разработен наръчник по качеството, специфични документи и друга вътрешноорганизационна уредба – стандарти, правилници, процедури и образци на документи;
 • Въведена политика по качеството на ВУМк, обсъдена със заинтересованите страни и съответстваща на техните виждания;
 • Обучени 90 служителя на ВУМк за работа съгласно системата за качество и мотивирани за активно участие в процесите по нейното прилагане, наблюдение и непрекъснато усъвършенстване;
 • Изградена университетска информационна система за ефективно обслужване на учебната и административна дейност;
 • Обособени информационни терминали (киоски) за ползване на университетската информационна система;
 • Създаден Център за стратегически партньорства, който осъществява и поддържа непрекъснат диалог със заинтересованите страни;
 • Разработени и въведени стратегически документи и механизми за непрекъснато повишаване качеството на образователния и научен продукт;
 • Проверена ефективност на въведената система за качество и създаден устойчив механизъм за обратна връзка относно нейното прилагане и поддържане;
 • Създадена „култура на качеството“ и изградени канали за контрол на процесите „на входа“ и „на изхода“ на обучението и реализацията на студентите на ВУМк.

Финансираща програма : ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Продължителност : 5.02.2013 – 31.10.2014

info.vumk.eu

 

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00