fbpx

Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ

 

Общата цел на проекта е разширяване на дейността и диверсификация на услугите, предоставяни от клъстер „Асоциация Кулинарни изкуства и гостоприемство“, формиране на нови конкурентни качества на клъстерните членове и насърчаване на иновациите чрез инвестиране в съвременни технологии и оборудване, синергия на познанията, технологиите и пазарните позиции като фактор за растеж. В дългосрочен аспект проектът допринася за увеличаване ефективността на пазарното представяне на предприятията, ползващи предимствата на АКИГ, за насърчаване на бизнес кооперирането и за развитие на динамична и конкурентоспособна икономика в Североизточния район за планиране.
Реализацията на проекта на проекта формира редица ефекти, както за организацията-бенефициент, така и за нейните членове и сектор „Туризъм“ като цяло. Сред по-значителните са:
1. Изграденият Център за иновации в кулинарния бизнес позволява разширяване на дейността на клъстера посредством включването на нови елементи:
(а) практическо обучение и подготовка на човешки ресурси, съобразени с нуждите на бизнеса от ефективно ползване на съвременни технологии и техники за приготвяне и представяне на кулинарна продукция, които са в крак с изискванията на потребителите и същевременно опазват българските кулинарни традиции;
(б) демонстрации, презентации и изложения на висококачествена на кулинарна продукция (храни и напитки) и иновации в кулинарните изкуства.
2.  В отговор на нуждите и потребностите на членовете на клъстера, продиктувани от условията на външната и вътрешната среда, е предложено ефикасно решение, което да подпомогне бъдещото конкурентоспособно и устойчиво развитие на отделните членове на клъстера и на АКИГ като цяло, при спазване на основните приоритетни области и ползване на всички алтернативи за популяризиране на кулинарията като водещ фактор за икономическо развитие (в качеството си на важна част от сектор Туризъм).
3.  Включването на дейности по повишаване квалификацията и пригодността на работната сила към променящите се условия на пазара, както и на дейности за укрепване на иновационния потенциал на членовете, по своята същност диверсифицира предлаганите от клъстер АКИГ услуги. Подобна диверсификация е от ключово значение за осигуряване на допълнителна добавена стойност на продуктите и услугите в разделите кулинария и ресторантьорство, както и за насърчаване на конкурентоспособността и цялостното развитие на отрасъл Туризъм в СИРП.
4.Насърчава се създаването на иновации и въвеждането на нови технологии в кулинарния сектор посредством създаването на Център за иновации в кулинарния бизнес в гр. Варна и създаване на условия и възможности тези иновации да бъдат демонстрирани и тествани на практика.
Висше училище по мениджмънт е сред учредителите на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ и има ключова роля при осигуряане устойчивост и мултипликация на резултатите и ефектите от проекта.

Финансираща програма :  ОП „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013

Продължителност : 10.03.2014 – 10.09.2015

culinaryarts.bg

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00