fbpx

Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорството за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион (ИКАР)

 

Проект ИКАР е насочен към подпомагане на мобилността с цел заетост в областта на ресторантьорството/ кулиранрия бизнес в трансграничния регион чрез създаване на подпомагащи услуги за изграждане на умения и мобилност. Проектът цели да създаде условия за ефективна трансгранична интеграция чрез изграждане на обширна подпомагаща схема, въз основа на следните основни дейности и инструменти:

  • програми за обучение в центрове за професионално обучение, съобразени с нуждите на бизнеса в трансграничния регион;
  • методи и тестове за оценка на персоналните умения на потенциалните служители;
  • пилотно обучение за квалификация и преквалификация с вкл. трансгранична мобилност за 120 души;
  • пилотна оценка на персоналните уменияо на 150 лица;
  • пътеки за продължаващо обучение за квалификация и преквалификация или учене през целия живот;
  • устойчив българо-румънски трансграничен център за подпомагане на мобилност с цел заетост в областта на кулинарния и ресторантьорски бизнес;

Дейностите ще генерират резултати в посока подобрено адаптиране на професионалните и личностни умения на потенциалните служители към бизнес условията на отсрещната страна на границата и към облекчаване несигурността (както за работници, така и за служители) относно последствията от включване в трансгранична заетост. като цяло, проектът има съществено въздействие по отношение увеличаване подготвеността на работната сила за мобилност с цел заетост и ще спомогне за повишаване атрактивността на трансгранична заетост сред работодатели и потенциални служители.

Финансираща програма : „Румъния-България” 2014-2020, ИНТЕРРЕГ V-A

Продължителност : 28.04.2017 – 28.04.2019

 

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00