vum-logo-header-BG

Хотелски мениджмънт

Програмата “Хотелски мениджмънт” на ВУМ има повече от 20-годишна история, като за този период стотици завършили са намерили реализация в хотелиерската индустрия както в България, така и в над 50 други страни по света.

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, с повече от 20-годишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството. Образователната програма се преподава изцяло на английски език, а при дипломирането си студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.

✔️ Предизвикателствата на съвременния свят и динамичното развитие на туризма и хотелиерството изискват подготовка на специалисти, които притежават нужната теоретична и практическа подготовка и мотивация за усъвършенстване на професионалните си качества. Основната цел на специалността е създаването на висококвалифицирани специалисти с изградено бизнес мислене, задълбочени познания, развити практически умения, лични качества и професионални навици, характерни за един успешен мениджър.

✔️ Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, счетоводство, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес комуникации и други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната хотелиерска практика и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси, на умения за работа в екип, комуникация, планиране и организиране, вземане на решения и управление на конфликти.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и личните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и следва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Студентите имат възможност да изберат продължителността на програмата, а именно:

 • 3-годишен период на обучение (6 семестъра) – за студенти, които желаят да се дипломират с българска диплома за ОКС професионален бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър по „Международен хотелски мениджмънт“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
 • 4-годишен период на обучение (8 семестъра) – за студенти, които желаят да се дипломират с българска диплома за ОКС бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър по „Международен хотелски мениджмънт“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми ТУК.

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на програмата по хотелски мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

✔️ Нашите възпитаници се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически дружества и организации, транспортни компании и агенции, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Истории на ВУМ Алумни

Учебна програма

Задължителни модули

• Икономика (10 ECTS)
• Счетоводство (5 ECTS)
• Бизнес комуникации (5 ECTS)
• Мениджмънт (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
• Информационни технологии (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (10 ECTS)
• Финанси (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Летен стаж I (10 ECTS)

• Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
• Въведение в гостоприемството и туризма (10 ECTS)
• Управление на хотела (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
• Посредници в туризма (5 ECTS)
• Технологии в хотелиерството и туризма (5 ECTS)
• Практика хотел (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Летен стаж II (10 ECTS)

• Стратегически мениджмънт в хотелиерството (10 ECTS)
• Управление на международното ресторантьорство (10 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Управление на специални събития в хотела (10 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS) – за студенти в 4-годишна програма на обучение
• Дипломна работа (10 ECTS) – за студенти в 3-годишна програма на обучение
• Дипломантски семинар – за студенти в 3-годишна програма на обучение

• Сегментиране на пазара и позициониране в хотелиерството (10 ECTS)
• Потребителско поведение в мултикултурна среда в хотелиерството (10 ECTS)
• Дигитален маркетинг в хотелиерството (10 ECTS)
• Управление на приходите в хотелиерството (10 ECTS)
• Дипломна работа (10 ECTS)
• Дипломантски семинар

Избираеми модули

По един избираем модул* от всяка група

Група 1:
• Еко и селски туризъм (5 ECTS)
• Спа и уелнес туризъм (5 ECTS)
• Културен туризъм (5 ECTS)
• Управление на операциите в ресторанта (5 ECTS)


Група 2:
• Управление на хотелски вериги (5 ECTS)
• Корпоративна социална отговорност (5 ECTS)
• Социално предприемачество (5 ECTS)
• Устойчиво развитие (5 ECTS)

По един избираем модул* от всяка група

Група 1:
• Брандинг в хотелиерството и туризма (5 ECTS)
• Електронна търговия в туризма (5 ECTS)
Група 2: за студенти в 3-годишна програма на обучение
• Корпоративни финанси в хотелиерството (5 ECTS)
• Кариерно развитие (5 ECTS)


Група 2: за студенти в 4-годишна програма на обучение
• Корпоративни финанси в хотелиерството (10 ECTS)
• Делова игра (10 ECTS)
• Лидерство и управление на промяната в хотелиерството (10 ECTS)

Един от следните:
• Финансов мениджмънт в хотелиерството (10 ECTS)
• Управление на риска в хотелиерството (10 ECTS)

*Избираемите учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти

Факултативни модули

Факултативните модули* дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативни модули не е задължително, а по желание на студентите.Агротуризъм (5 ECTS)

 • Агротуризъм (5 ECTS)
 • Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
 • Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
 • Растениевъдство (5 ECTS)
 • Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
 • Компютърни мрежи (5 ECTS)
 • Бизнес приложения (5 ECTS)
 • Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
 • Робономика (5 ECTS)
 • Следващ чужд език (5 ECTS)
 • Подводно културно наследство (5 ECTS)
 • Eтнология (5 ECTS)
 • Фолклористика (5 ECTS)
 • Морска биология (5 ECTS)

*Факултативните учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.