vum-logo-header-BG

Хотелски мениджмънт

Защо да избера Хотелски мениджмънт във ВУМ?

Програмата “Хотелски мениджмънт” на ВУМ има повече от 20-годишна история, като за този период стотици завършили са намерили реализация в хотелиерската индустрия както в България, така и в над 50 други страни по света.

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, с повече от 20-годишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството. Образователната програма се преподава изцяло на английски език, а при дипломирането си студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.

✔️ Предизвикателствата на съвременния свят и динамичното развитие на туризма и хотелиерството изискват подготовка на специалисти, които притежават нужната теоретична и практическа подготовка и мотивация за усъвършенстване на професионалните си качества. Основната цел на специалността е създаването на висококвалифицирани специалисти с изградено бизнес мислене, задълбочени познания, развити практически умения, лични качества и професионални навици, характерни за един успешен мениджър.

✔️ Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, счетоводство, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес комуникации и други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната хотелиерска практика и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси, на умения за работа в екип, комуникация, планиране и организиране, вземане на решения и управление на конфликти.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Важна информация

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и личните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и следва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Студентите имат възможност да изберат продължителността на програмата, а именно:

  • 3-годишен период на обучение (6 семестъра) – за студенти, които желаят да се дипломират с българска диплома за ОКС професионален бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър по „Международен хотелски мениджмънт“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
  • 4-годишен период на обучение (8 семестъра) – за студенти, които желаят да се дипломират с българска диплома за ОКС бакалавър по “Хотелски мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър по „Международен хотелски мениджмънт“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
location-for-dmom-vum-EN

Място на обучение
Варна, Добрич

globe-for-programmes-vum-en

Език на преподаване
Английски

calendar-for-dmom-vum-EN

Начало на учебния процес
Октомври/Февруари

stoptwatch-for-programmes-vum-en

Продължителност на обучението 
3 години (6 семестъра)/ 4 години (8 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми

Изисквания за прием

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Кариерно развитие

✔️ Завършването на програмата по хотелски мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

✔️ Нашите възпитаници се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически дружества и организации, транспортни компании и агенции, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.