fbpx

КУЛИНАРТ

Проект № 597848-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ „CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение” е съвместна инициатива на 9 организации и има за цел да повиши качеството и релевантността на професионалното образование и обучение (ПОО) в областта на кулинарните изкуства в отговор на актуалните нужди на пазара на труда и с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежта, транснационалната мобилност и кариерното развитие.

Перспективата пред сектора определя и географския обхват на консорциума, реализиращ проекта: за участие като партньори са привлечени заинтересовани организации от: Франция, Италия, Испания, Португалия, Турция и България.

Интернет страница на проекта: : http://culinart-europe.eu/index.php/en/

 

Целеви групи

Доставчици на професионално образование и обучение
Предприятия и фирми, както и техните секторни и браншови организации, в областта на ресторантьорството, туризма и общественото хранене
Обучаващи се в системата на професионалното образование и обучение, с фокус върху младите хора
Образователни и квалификационни регулаторни органи в страните партньори

Период на изпълнение: 01.10.2018 – 30.09.2020

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Бюджет на проекта: 506 364 евро

Финансиране от Европейския съюз, програма Еразъм+: 405 088 евро
Собствено финансиране: 101 276 евро

Повишаване качеството и съответствието на професионалното образование и обучение в областта на кулинарните изкуства в отговор на нуждите на пазара на труда, и с оглед стимулиране на младежката пригодност за заетост, транснационалната мобилност и кариерното развитие.
Работата по проекта е разпределена в 7 работни пакета, като тяхната реализация включва последователно изпълнение на следните дейности:
  • разработване на съвместна професионална квалификация по кулинарни изкуства за „приложни специалисти“;
  • разработване на пътеки за по- нататъшно обучение на ниво висше образование;
  • създаване на стратегически международен алианс от доставчици на ПОО и бизнес структури за пилотиране и предоставяне на новата съвместна квалификация и улесняване на прехода от обучение към заетост;
  • създаване на условия за последващата акредитация на съвместната професионална квалификация в страните- партньори по проекта;
  • мобилизиране на заинтересованите страни с цел адаптиране на ПОО по кулинарните професии в съответствие с нарастващата икономическа и социална роля на сектора на хранителните услуги.
  • подобряване на уместността и привлекателността на ПОО;
  • подобряване на възможностите за признаване на придобитите умения по време на работа и за транснационална мобилност за работа и обучение;
  • установени партньорства и натрупан опит за по-добро таргетиране и маркетинг на програми за кулинарни изкуства;
  • представяне на прозрачността и съпоставимостта на ПОО в областта на кулинарното изкуство в целия ЕС;
  • повишаване на перспективите за заетост и растеж в кариерата в областта на кулинарните професии.

ПАРТНЬОРИ

AСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Национална агенция за професионално образование и обучение – НАПОО (България)
Ректорат на Академия Клермон-Феран (Франция)
Регионален съюз на Търговско-промишлените палати и занаятчиски камари (Италия)
Ulixes: Европейски съюз за обучение и изследвания EEIG (Италия)
Национална агенция за квалификация и професионално образование I P – ANQEP (Португалия)
× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59