fbpx

Бизнес образование за устойчивост: Обучение по корпоративна социална отговорност и социално предприемачество в подкрепа на устойчиво местно и регионално развитие (BEST)

 

Проект „Бизнес образование за устойчиво развитие: Преподаване на корпоративна социална отговорност и социално предприемачество за устойчиво развитие“  е инициатива на Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ – една от организациите- учредители и партньори на Висше училище по мениджмънт. Експертния състав на ВУМ има важна роля и участие при реализацията на дейностите, свързани с проучване, анализ, обобщаване на добри практики и изготвяне на обучителни материали.
Водещ мотив за стартиране на инициативата е ключовото място на социалното предприемачество и политиката по корпоративна социална отговорност (КСО) на бизнеса за създаване на реални ефекти и резултати с икономически, социален и екологичен характер, допринасящи за устойчивото развитие на ЕС, както и отчитането на следните негативни фактори и тенденции:

  • недостатъчно развитие на интердисциплинарната академична материя по темата в ЕС, включително и ограничено разбиране на терминологията и погрешно приравняване на социалните предприятия с тези, предоставящи социални услуги;
  • лимитирано изучаване на корпоративната социална отговорност като част от основните дисциплини в програмите за обучение по бизнес/ икономика в условията на твърде малко академични часове, незадълбочено съдържание и недоразвито дискутиране на казуси и добри практики от икономическата реалност;
  • неправилно разбиране на КСО като второстепенен аспект на бизнеса и възприемането й като акт на благотворителност.

Така установената ситуация, заедно с осъзнатата необходимост образованието да се превърне в по-съответстващо на нуждите на обществото и икономиката, проект  „Бизнес образование за устойчиво развитие“ изгражда стратегическо партньорство между 10 сходни организации от 7 държави с общата цел за насърчаване взаимодействието и обмяната на добри практики помежду им за подобряване качеството и практическото значение на образованието в областта на социалното предприемачество и КСО, подкрепа за социалните иновации и подпомагане на публичния ефект и отговорност на бизнеса.
Проектът предвижда трансфер на ноу-хау и добри практика, както и обмяна на знания между две широки академични области: устойчиво развитие и икономика, като по този начин се стреми да:

  • Подпомогне научните изследвания и обмяната на добри практики в областта на социалното предприемачество, социалните иновации и корпоративната отговорност с оглед превръщането на обучението по бизнес/ икономика в по-тясно съответстващо на процеса по устойчиво регионално и местно развитие;
  • Инициира взаимно обогатяване на дисциплините в областта на бизнеса/ икономиката и устойчивото развитие с цел да се разработи иновативен учебен план, който изцяло да интегрира темите на социално предприемачество и КСО в обучението по икономика и предприемачество;
  • Разработи модел на процедура по сертифициране, която позволява на бизнеса да оцени и удостовери уменията на доброволците, които биха могли да допринесат за прилагането на инициативи в областта на корпоративната социална отговорност;
  • Подобри влиянието на иновативния интегриран учебен план чрез провеждането на демонстрационни инициативи, обучения за обучители и развитие на пилотна електронна обучителна платформа в областта на КСО и социалното предприемачество;
  • Допринесе за насърчаване на социалното предприемачество и корпоративната отговорност сред бизнеса, обществото, медиите и образователните институции.

Концепцията на проект BEST получи най-висока оценка от сформираната комисия от експерти на Националната агенция по програма „Еразъм +“ – Център за развитие на човешките ресурси и бе първият проект, финансиран в България по програмата в рамките на ключова дейност 2, сектор „Висше образование“.
Една година след старта на проекта, още в процеса на неговото реализиране, той бе отличен и със знак за качество, като инициатива, формираща важни резултати и ефекти в посока устойчиво развитие.

Финансираща програма :  Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Продължителност : 1.09.2014 – 31.08.2017

education4sustainability.eu

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00