fbpx

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И ТУРИЗМА ВЪВ ВУМ?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, с повече от 20-годишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството.

Бакалавърската програма „Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма“ във ВУМ подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и предлага съвременни знания по маркетинг и управление на туризма, отговарящи на нуждите на българския и световния туристически пазар.

В периода на обучение студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, счетоводство, финанси, маркетинг, управление на човешките ресурси, информационни технологии, бизнес комуникация и други. Образователната програма включва и разнообразни специализиращи модули, които спомагат за развитие на способността на студентите да мислят критично и да анализират всички функционални области на маркетинга и мениджмънта и изграждат умения за работа в екип, вземане на решения, планиране, комуникация, презентиране, организационна култура и креативно мислене.

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Място на обучение

Варна, Добрич

Език на преподаване

български

Начало на учебния процес

октомври/ февруари

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Образователно-квалификационна степен

професионален бакалавър

Форма на обучение

редовна/задочна

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Редовна и задочна форма на обучение.

Първи курс
Модул: Икономика и бизнессреда
• Икономика (9 ECTS)
• Бизнессреда (3 ECTS)

Модул: Маркетинг и бизнескомуникации
• Маркетинг (8 ECTS)
• Бизнескомуникации (4 ECTS)

Модул: Изследователски методи
• Изследователски методи и статистика (8 ECTS)
• Информационни технологии в туризма(4 ECTS)

Модул: Счетоводство и финанси
• Счетоводство (6 ECTS)
• Финанси (6 ECTS)

Модул: Чужди езици
• Английски език (6 ECTS)
• Втори чужд език (6 ECTS)
Летен стаж І (10 ECTS)

Втори курс
Модул: Мениджмънт
• Мениджмънт (6 ECTS)
• Управление на човешките ресурси (6 ECTS)

Модул: Въведение в туризма
• Въведение в гостоприемството и туризма (8 ECTS)
• Туроператорска, агентска и транспортна дейност (4 ECTS)

Модул: Управление на хотела
• Управление на хотела (6 ECTS)
• Хотелски софтуер (3 ECTS)
• Практика хотел (3 ECTS)

Модул: Чужди езици
• Английски език (6 ECTS)
• Втори чужд език (6 ECTS)
Летен стаж ІI (10 ECTS)

Трети курс
Модул: Алтернативен туризъм
• Алтернативен туризъм (4 ECTS)
• Специализиран вид туризъм 1 (3 ECTS)
• Специализиран вид туризъм 2 (3 ECTS)

Модул: Стратегически мениджмънт в туризма
• Стратегически мениджмънт в туризма (10 ECTS)

Модул: Дипломен проект с дипломантски семинар (10 ECTS)

Модул: Чужди езици
• Английски език (10 ECTS)
• Втори чужд език (10 ECTS)
Модул: Предприемачество
• Предприемачество (5 ECTS)
• Управление на проекти (3 ECTS)
• Международно хотелиерство (4 ECTS)

Модул: Бизнеспланиране
• Бизнеспланиране в туризма (5 ECTS)
• Управление на проекти (3 ECTS)
• Международно хотелиерство (4 ECTS)

Модул: Управление на ресторанта
• Управление на ресторанта (10 ECTS)

Модул: Управление на специални събития
• Управление на специални събития (10 ECTS)

Модул: Приложен проект
• Приложен проект (10 ECTS)

*Избираемите модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Завършването на програмата по Маркетинг и Управление на Хотелиерството и Туризма, водеща до ОКС Професионален бакалавър, дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности.

Нашите възпитаници се реализират като висококвалифицирани специалисти, мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма. След успешното завършване на програмата, те продължават своето професионално и кариерно развитие в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически и рекламни дружества и организации, маркетингови компании и агенции, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт и маркетинг.

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00