fbpx

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ВУМ?

Записвайки се във ВУМ, вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за успешна кариера в необятния свят на маркетинга и мениджмънта!

Бакалавърската програма по Маркетинг и Мениджмънт във Висше училище по мениджмънт (ВУМ) подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и формира знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния мениджър. Студентите придобиват важни теоретични знания по икономика, счетоводство, финанси, маркетинг, статистика, управление на човешките ресурси, информационни технологии, бизнес комуникация и други.

Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. По този начин програмата спомага за развитие на способността Ви да мислите критично и да анализирате всички функционални области на бизнеса и изгражда умения за работа в екип, вземане на решения, планиране, комуникация, презентиране, организационна култура и креативно мислене.

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Място на обучение

Варна, Добрич

Език на преподаване

български/английски

Начало на учебния процес

октомври/ февруари

Продължителност на обучението

3 години (6 семестъра)

Образователно-квалификационна степен

професионален бакалавър

Форма на обучение

редовна/задочна

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Редовна и задочна форма на обучение.

Първи курс
Модул: Икономика и бизнессреда
• Икономика (9 ECTS)
• Бизнессреда (3 ECTS)

Модул: Маркетинг и бизнескомуникации
• Маркетинг (8 ECTS)
• Бизнескомуникации (4 ECTS)

Модул: Изследователски методи
• Изследователски методи и статистика (8 ECTS)
• Информационни технологии (4 ECTS)

Модул: Счетоводство и финанси
• Счетоводство (6 ECTS)
• Финанси (6 ECTS)

Модул: Чужди езици
• Английски език (6 ECTS)
• Втори чужд език (6 ECTS)
Летен стаж І (10 ECTS)

Втори курс
Модул: Мениджмънт
• Мениджмънт (6 ECTS)
• Управление на човешките ресурси (6 ECTS)

Модул: Организационно поведение
• Междукултурни познания за бизнеса (6 ECTS)
• Организационно поведение (6 ECTS)

Модул: Маркетингови изследвания и маркетингови комуникации
• Маркетингови изследвания (6 ECTS)
• Маркетингови комуникации (6 ECTS)

Модул: Чужди езици
• Английски език (6 ECTS)
• Втори чужд език (6 ECTS)

Модул: Предприемачество (избираем)
• Предприемачество (5 ECTS)
• Управление на проекти (3 ECTS)
• Управленско счетоводство (4 ECTS)

Модул: Бизнеспланиране (избираем)
• Бизнеспланиране (5 ECTS)
• Управление на проекти (3 ECTS)
• Финансово планиране (4 ECTS)
Летен стаж ІІ (10 ECTS)

Трети курс
Модул: Стратегически мениджмънт
• Стратегически мениджмънт (10 ECTS)

Модул: Дипломен проект с дипломантски семинар (10 ECTS)

Модул: Чужди езици
• Английски език (8 ECTS)
• Втори чужд език (8 ECTS)

По време на петият си семестър, студентите трябва да изберат две от четири дисциплини за техните специализиращи модули:

Специализиращ модул 1:
• Потребителско поведение (6 ECTS)
• Международен маркетинг (6 ECTS)
• Маркетинг на отношенията (6 ECTS)
• Маркетинг мениджмънт (6 ECTS)

Специализиращ модул 2:
• Лидерство (6 ECTS)
• Мениджърска компетентност (6 ECTS)
• Брандинг (6 ECTS)
• Електронен бизнес (6 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Завършването на бакалавърската специалност Маркетинг и Мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности.  Завършилите курса на обучение намират успешна професионална реализация в малки или големи рекламни агенции, в маркетингови отдели на различни компании, организации и институции, както в България, така и в чужбина. Програмата „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУМ подготвя студентите за професионална реализация като маркетинг мениджъри, мениджъри продажби, анализатори на маркетингови проучвания и др.

ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00