Бизнес информационни системи

Основната цел на тази програма е да предостави на нашите студенти необходимите познания и умения в разработването и използването на компютърни системи и софтуерни методи за моделиране и решаване на бизнес проблеми и вземане на управленски решения.

ВУМ обучава своите студенти с необходимите теоретични и практични знания в сферата на информационните технологии, както и на основните компютърни умения, бизнес процеси, моделиране, също и прилагането на комплексни решения в компютърните системи и корпоративните информационни услуги. Специалността се фокусира върху практическото приложение на изчислителна техника за решаване на бизнес проблеми.

Специалността “Бизнес информационни системи” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в професионално направление “Икономика”.

Програмата обхваща следните задължителни модули:

Икономика и бизнес среда Маркетинг и бизнес комуникации Изследователски методи Основи на програмирането Бизнес приложения Мениджмънт Въведение в информационните системи Проектиране на информационни системи Предприемачество (избираем модул) Бизнес планиране (избираем модул) Информационни системи в бизнеса Управление на проекти в информационните системи Професионални и етични проблеми в управлението на информационните системи Дипломен проект – Студентите избират 1 от 3 варианта за дипломен проект: – Разработване на информационна система – Разработване на специализиран софтуер – Предприемачески план По време на четвърти и пети семестър, студентите трябва да изберат специализиращ модул (1 от 3 или 4 модула):

Специализиращ модул 1:

 • Мултимедия 1
 • Сигурност в информационните системи
 • Компютърни мрежи
 • Бази данни

Специализиращ модул 1:

 • Мултимедия 2
 • Сигурност на компютърни мрежи и в интернет
 • Сигурност на данни

Повече информация относно квалификационната характеристика на специалността може да откриете тук.

Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Учебни характеристики:

Година 1
Година 2
Година 3
Учебен план
Квалификационна характеристика
Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.

  Начало на програмата и език на обучение:

  АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
  ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език

  Продължителност на обучението:

  3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Бизнес информационни системи”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BSc(Hons)), специалност „Бизнес информационни системи“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

  Място и форма на обучение:

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна.
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат от понеделник до сряда (включително) от 9:00 до 14 часа. Като практическите занятия ще бъдат определени в останалите дни от седмицата по предварително планиран график, който ще се предоставя на студентите.

  Двойна диплома

  Българска диплома за бакалавър по „Бизнес информационни системи“, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BSc), специалност „Бизнес информационни системи“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания Забележка: Можете да проведете и трите години на своето обучение във ВУМ, България Забележка: Можете да проведете и трите години на своето обучение във ВУМ, България
  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)
  Завършвайки програмата Бизнес информационни системи, студентите на ВУМ се радват на редица примамливи възможности за професионална реализация като мениджъри или консултанти на ИТ отделите на различни обществени, търговски, финансови или нестопански организации. Те са квалифицирани да заемат позиции, свързани с компютъризираните информационни системи, които са от ключово значение за всяка съвременна организация.
  Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в специализираните ИТ отдели на международни компании от различни браншове по целия свят.