fbpx

Искаш ли да учиш във Висше Училище по Мениджмънт?

Ние предлагаме кратки и ясни стъпки за прием. Основните ни изисквания към всеки наш студент са висока мотивираност, добри резултати от дипломата за средно образование и добро ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше Училище по Мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ

СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Граждани на ЕС и ЕИП

Подаване на документи


За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване

2) Копие от диплома за завършено средно образование или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението към дипломата за завършено средно образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5) Копие от лична карта или паспорт

Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.
Във Висше Училище по Мениджмънт обучението стартира два пъти годишно: през Септември и през Февруари. При подаване на посочените по-горе документи, ще те информираме за налични свободни места в избраната от теб специалност за предстоящия прием.
Learn More

Интервю и изпит


В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на Висше Училище по Мениджмънт, ние ще насрочим дата и час за мотивационно интервю с теб. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага също изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава валиден международно признат сертификат за владеене на езика.
Learn More

Условно приемане


Успешно преминалите интервюто за мотивация кандидати получават писмо за условно приемане, документ за дължимите такси, както и информация за условията и сроковете за плащане.

Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук.
Learn More

Документи за записване


След потвърждението за условно приемане, кандидатът следва да предостави на отдел „Прием“ във Висше Училище по Мениджмънт следните документи:

1) Надлежно попълнен, принтиран и подписан формуляр за кандидатстване

2) Диплома за средно образование (оригинал или нотариално заверено копие)

3) Приложение към диплома за завършено средно образование (оригинал или нотариално заверено копие)

4) Медицинско свидетелство (заверено от психиатър/психодиспансер), издадено не по-рано от един месец преди датата на формуляра за кандидатстване.

5) Документ за платена такса за обучение

6) Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2, 3 и 4 не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. За повече информация относно изискванията за легализация и превод на документите, моля прочетете следното.
Документите се подават в отдел „Прием“ на Висше Училище по Мениджмънт на адрес: България, Варна, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.
Learn More

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП

Подаване на документи


За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване

2) Копие от диплома за завършено средно образование или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението към дипломата за завършено средно образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5) Копие на паспорт

6) Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.

Във Висше Училище по Мениджмънт обучението стартира два пъти годишно: през Септември и през Февруари. При подаване на посочените по-горе документи, ще те информираме за налични свободни места в избраната от теб специалност за предстоящия прием. Поради необходимостта от виза за обучение за България, процесът на кандидатстване отнема време и те съветваме да кандидатстваш колкото е възможно по-рано.
Learn More

Интервю и изпит


В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на Висше Училище по Мениджмънт, ние ще насрочим дата и час за мотивационно интервю с теб. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага също изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава валиден международно признат сертификат за владеене на езика. Изпитът може да се проведе на място или онлайн.
Learn More

Условно приемане


Успешно преминалите интервюто за мотивация кандидати получават писмо за условно приемане, документ за дължимите такси, както и информация за условията и сроковете за плащане.

Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук.
Learn More

Документи за записване


След потвърждението за условно приемане, кандидатът трябва да предостави в отдел „Прием“ (на място или по пощата/чрез куриер) следните документи:

1) Надлежно попълнен, принтиран и подписан формуляр за кандидатстване

2) Диплома за средно образование - оригинал или нотариално заверено копие

3) Приложение към диплома за завършено средно образование - оригинал или нотариално заверено копие

4) Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено средното образование

5) Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на формуляра за кандидатстване

6) Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2, 3, 4 и 5 не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документи издадени от властите на чужда държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил (държавите - страни по конвенцията може да проверите на адрес: www.hcch.net), поставен от определените от нея органи, в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки. За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от чуждата държава документи следва да носят съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

Ако държавата, от която идва кандидата не е страна по Хагската конвенция и няма подписан договор за правна помощ с РБ, тогава документите по т. 2, 3, 4 и 5 трябва да са преведени на български и заверени от Министерство на образованието и Министерство на външните работи на съответната страна. Впоследствие документите се внасят в консулската служба на най-близкото посолство на Република България за заверка и легализация.

Документите се изпращат в отдел „Прием“ на Висше училище по мениджмънт на адрес: България, Варна 9000, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101. След получаване на документите, Висше Училище по Мениджмънт ги изпраща в Министерство на образованието и науката (МОН) за издаване на Удостоверение за входна виза за обучение тип „Д". След издаване на Удостоверението от МОН, кандидатите го представят в посолството (консулството) на Република България в съответната държава, заедно с всички други документи, изискуеми за получаване на разрешение за пребиваване в Република България с цел обучение. Получилите входна виза тип „Д" кандидати се записват за студенти в Висше Училище по Мениджмънт.
Learn More
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

× Как можем да Ви помогнем?