fbpx

Направи следващата крачка в професионалното си развитие с Висше Училище по Мениджмънт!

Информация за предлаганите от нас специалности за придобиване на ОКС „Магистър“ и възможностите за придобиване на две дипломи – българска и британска, можеш да намериш тук.

Във Висше Училище по Мениджмънт  предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите, решили да продължат своето образование в предлаганите от нас магистърски програми. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от бакалавърската степен и високо ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ

Успешно завършено висше образование със степен „бакалавър“

Успешно завършено висше образование със степен „бакалавър“ в акредитирано висше учебно заведение в България или чужбина. Не се допускат кандидати с обща оценка, по-ниска от добър 4.00, освен ако нямат поне 2-годишен опит в областта на туризма за магистърската програма „Международен туризъм“ или 5-годишен опит на мениджърска позиция за магистратурата по бизнес администрация.

Съществува възможност за предварително кандидатстване, когато се очаква кандидатът да получи своята диплома в период, който не нарушава сроковете на кандидатстудентския процес.

Добро ниво на владеене на
английски език

Езиковите умения се удостоверяват чрез представяне на международно признат сертификат за владеене на английски език на ниво еквивалентно на IELTS 6.0 (В2 по европейската езикова рамка).

При липсата на валиден международно признат сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ на място или онлайн, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 62% от максималния възможен резултат. При недостатъчно ниво на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

За кандидат-студенти, при които английският език е майчин (граждани на Великобритания, Ирландия, САЩ, Австралия, Канада (без Квебек) и Нова Зеландия) и са завършили бакалавърската си степен на английски език, сертификатът не е задължителен.

Висока
мотивация

Мотивацията е в основата на успешното образование и успешната кариера. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ние работим непрекъснато върху усъвършенстване на учебните си програми, за да предложим най-актуалните знания и умения, търсени от работодателите.

Програмите ни също така се синхронизират с тези на стратегическия ни академичен партньор във Великобритания, Cardiff Metropolitan University, и отговарят на стриктните изисквания не само на българската, но и на британската система за висше образование. Нашите студенти следва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити, както и колегите им във Великобритания.

СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Граждани на ЕС и ЕИП

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

 1. Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване

 2. Копие от диплома за висше образование или писмо, потвърждаващо годината и семестъра, ако се кандидатства предварително

 3. Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

 4. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

 5. 2 броя писма за препоръка (на английски език, съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, контакти, подпис и печат на препоръчителя)

 6. Автобиография на английски език

 7. Мотивационно писмо

 8. Копие от лична карта или паспорт


Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.
В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на ВУМ, на кандидата се определя дата и час за интервю. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава международно валиден сертификат за владеене на езика.
Успешно преминалите интервюто кандидати, получават писмо за условно приемане, документ за дължимите такси, както и условията и сроковете за плащане.

Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук .
След потвърждението за условно приемане, кандидатът следва да предостави на отдел „Прием“ във Висше Училище по Мениджмънт следните документи:

 1. Надлежно попълнен, принтиран и подписан формуляр за кандидатстване

 2. Диплома за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие), с превод на английски език

 3. Приложение към диплома за завършено средно образование (оригинал или нотариално заверено копие)

 4. Приложението с оценките към дипломата за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие), с превод на английски език

 5. Медицинско свидетелство (заверено от психиатър/психодиспансер), издадено не по-рано от един месец преди датата на формуляра за кандидатстване.

 6. Документ за платена такса за обучение

 7. Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2, 3 и 4 не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени също така на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. За повече информация относно изискванията за легализация и превод на документите, моля прочетете следното.

Документите се изпращат в отдел „Прием“ на Висше Училище по Мениджмънт на адрес: България, Варна 9000, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.
Приетите студенти трябва да информират отдел „Прием“ за датата, часа и начина на своето пристигане минимум 5 дни предварително.

При пристигането си, студентите потвърждават в отдел „Прием“ предоставянето на всички документи от Стъпка 4, но не по-късно от датата на стартиране на семестъра.

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП

За кандидатстване в магистърските програми на Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

 1. Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване
 2. Копие от диплома за висше образование или писмо, потвърждаващо годината и семестъра, ако се кандидатства предварително

 3. Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

 4. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

 5. 2 броя писма за препоръка (на английски език, съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, контакти, подпис и печат на препоръчителя)

 6. Автобиография на английски език

 7. Мотивационно писмо

 8. Копие на паспорт

Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.

При подаване на посочените по-горе документи, ще те информираме за налични свободни места в избраната от теб специалност за предстоящия прием. Поради необходимостта от виза за обучение за България, процесът на кандидатстване отнема време и те съветваме да кандидатстваш колкото е възможно по-рано.
В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на Висше Училище по Мениджмънт, ние ще насрочим дата и час за мотивационно интервю с теб. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага също изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава валиден международно признат сертификат за владеене на езика. Изпитът може да се проведе на място или онлайн.
Успешно преминалите интервю кандидати, получават писмо за условно приемане, документ за дължимите такси, както и условията и сроковете за плащане.

Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук.
След потвърждението за условно приемане, кандидатът трябва да предостави в отдел „Прием“ (на място или по пощата/чрез куриер) следните документи:

 1. 1. Надлежно попълнени, принтирани и подписани формуляри за кандидатстване

 2. Диплома за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие) с превод

 3. Приложението с оценките към дипломата за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие) с превод

 4. Медицинско свидетелство, издадено в рамките на един месец преди датата на формуляра за кандидатстване

 5. Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2, 3 и 4 не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документи издадени от властите на чужда държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил (държавите - страни по конвенцията може да проверите на адрес), поставен от определените от нея органи, в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки. За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от чуждата държава документи следва да носят съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

Ако държавата, от която идва кандидата не е страна по Хагската конвенция и няма подписан договор за правна помощ с РБ, тогава документите по т. 2, 3 и 4 трябва да са преведени на български и заверени от Министерство на образованието и Министерство на външните работи на съответната страна. Впоследствие документите се внасят в консулската служба на най-близкото посолство на Република България за заверка и легализация. Документите се изпращат в отдел „Прием“ на Висше училище по мениджмънт на адрес: България, Варна, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.

След получаване на документите, Висше училище по мениджмънт, гр. Варна ги изпраща в Министерство на образованието и науката (МОН) за издаване на Удостоверение за входна виза за обучение тип „Д". След издаването му, кандидатите го представят в посолството (консулството) на Република България в съответната държава, заедно с всички други документи, изискуеми за получаване на разрешение за пребиваване в Република България с цел обучение. Получилите входна виза тип „Д" кандидати се записват за студенти в Висше училище по мениджмънт.
Приетите студенти трябва да информират отдел „Прием“ за датата, часа и начина на своето пристигане минимум 5 дни предварително.
× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59