fbpx

Направи следващата крачка в професионалното си развитие с Висше Училище по Мениджмънт!

Информация за предлаганите от нас специалности за придобиване на ОКС „Магистър“ и възможностите за придобиване на две дипломи – българска и британска, можеш да намериш тук.

Във Висше Училище по Мениджмънт  предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите, решили да продължат своето образование в предлаганите от нас магистърски програми. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност, добри резултати от бакалавърската степен и високо ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ

Стъпки за кандидатстване при граждани на ЕС и ЕИП

Подаване на документи

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване

2) Копие от диплома за висше образование или писмо, потвърждаващо годината и семестъра, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5) 2 броя писма за препоръка (на английски език, съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, контакти, подпис и печат на препоръчителя)

6) Автобиография на английски език

7) Мотивационно писмо

8) Копие от лична карта или паспортДокументите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.
Learn More

Интервю и изпит

В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на ВУМ, на кандидата се определя дата и час за интервю. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава международно валиден сертификат за владеене на езика.
Learn More

Условно приемане

Успешно преминалите интервюто кандидати, получават писмо за условно приемане, документ за дължимите такси, както и условията и сроковете за плащане.
Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук
Learn More

Документи за записване

След потвърждението за условно приемане, кандидатът следва да предостави на отдел „Прием“ във Висше Училище по Мениджмънт следните документи:
1) Надлежно попълнен, принтиран и подписан формуляр за кандидатстване

2) Диплома за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие), с превод на английски език

3) Приложение към диплома за завършено средно образование (оригинал или нотариално заверено копие)

4) Приложението с оценките към дипломата за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие), с превод на английски език

5) Медицинско свидетелство (заверено от психиатър/психодиспансер), издадено не по-рано от един месец преди датата на формуляра за кандидатстване.

6) Документ за платена такса за обучение

7) Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2, 3 и 4 не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени също така на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. За повече информация относно изискванията за легализация и превод на документите, моля прочетете Следното.


Документите се изпращат в отдел „Прием“ на Висше Училище по Мениджмънт на адрес: България, Варна 9000, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.
Learn More

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП

Подаване на документи

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване

2) Копие от диплома за висше образование или писмо, потвърждаващо годината и семестъра, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението с оценките към дипломата за висше образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5) 2 броя писма за препоръка (на английски език, съдържащи препоръки от преподавател и/или работодател, контакти, подпис и печат на препоръчителя)

6) Автобиография на английски език

7) Мотивационно писмо

8) Копие от лична карта или паспортДокументите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.
Learn More

Интервю и изпит

В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на ВУМ, на кандидата се определя дата и час за интервю. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава международно валиден сертификат за владеене на езика.
Learn More

Условно приемане

Успешно преминалите интервюто кандидати, получават писмо за условно приемане, документ за дължимите такси, както и условията и сроковете за плащане.
Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук
Learn More
След потвърждението за условно приемане, кандидатът трябва да предостави в отдел „Прием“ (на място или по пощата/чрез куриер) следните документи:
1) Надлежно попълнени, принтирани и подписани формуляри за кандидатстване

2) Диплома за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие) с превод

3) Приложението с оценките към дипломата за висше образование (оригинал или нотариално заверено копие) с превод

4) Медицинско свидетелство, издадено в рамките на един месец преди датата на формуляра за кандидатстване

5) Снимки паспортен формат – 4 бр.
Когато документите по т. 2, 3 и 4 не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документи издадени от властите на чужда държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил, поставен от определените от нея органи, в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки. За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от чуждата държава документи следва да носят съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

Ако държавата, от която идва кандидата не е страна по Хагската конвенция и няма подписан договор за правна помощ с РБ, тогава документите по т. 2, 3 и 4 трябва да са преведени на български и заверени от Министерство на образованието и Министерство на външните работи на съответната страна. Впоследствие документите се внасят в консулската служба на най-близкото посолство на Република България за заверка и легализация. Документите се изпращат в отдел „Прием“ на Висше училище по мениджмънт на адрес: България, Варна, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.

След получаване на документите, Висше училище по мениджмънт, гр. Варна ги изпраща в Министерство на образованието и науката (МОН) за издаване на Удостоверение за входна виза за обучение тип „Д". След издаването му, кандидатите го представят в посолството (консулството) на Република България в съответната държава, заедно с всички други документи, изискуеми за получаване на разрешение за пребиваване в Република България с цел обучение. Получилите входна виза тип „Д" кандидати се записват за студенти в Висше училище по мениджмънт.
Learn More
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

× Как можем да Ви помогнем?