vum-logo-header-BG

И през 2021 г. Висше училище по мениджмънт провежда превърналите се вече в традиция летни обучения и стажове за учени и преподаватели от редица украински университети. Поради големия интерес, през тази година са сформирани 4 различни групи, които предстои да завършат своите обучителни курсове в рамките на месец септември. Част от обученията ще се проведат онлайн, а други – в присъствен формат.

Отчитайки високите международни позиции на ВУМ като едно от водещите бизнес училища в Източна Европа, близо 120 представители на академичното ръководство и преподаватели от осем украински университета разглеждат теми като иновации в образователния процес, интерактивни методи на преподаване, интернационализация на висшето образование, глобалните трендове във висшето образование и др.

В хода на своето обучение участниците ще се запознаят с основните характеристики и предизвикателства на глобалното образователно пространство, с иновативните методи и технологии на преподаване във висшите училища, личността на преподавателя и ролята на студента като партньор в глобалното висше образование, наборът от „гъвкави“ умения, които трябва да притежава съвременния преподавател, както и с най-важните характеристики и последствия от глобализацията на образователната среда.

Обучителният курс за всяка група е с продължителност от 180 академични часа, а основен лектор е проф. Димитрина Каменовадиректор на Департамент за модерни обучителни методи при Висше училище по мениджмънт.

Висше училище по мениджмънт – Варна има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньора от пет континента. Следвайки своята Стратегия за интернационализация, ВУМ води политика за развитие на активно международно сътрудничество в различни направления – студентско обучение, студентска и преподавателска мобилност, програми за обмен и практика, курсове и програми за допълнителна квалификация и преквалификация и други.

By Admin