vum-logo-header-BG

Динамиката на съвременния свят и високото търсене на специалисти за мултидисциплинарни екипи налагат не само една, а развитие на успоредни кариери. Висше училище по мениджмънт предлага уникална възможност за своите настоящи студенти – придобиване на втора специалност по Педагогика на обучението по Туризъм, Хотелиерство и Ресторантьорство и Педагогика на обучението по Икономика и Мениджмънт. Обучението е в безплатен формат като добавена стойност за нашите студенти.

Необходимите условия включват:

  • Да сте студент на ВУМ, редовно обучение в бакалавърска специалност
  • Да имате силно желание да предадете своите ценности, знания и опит на идващите поколения или на възрастни обучаващи се на български език
  • Да стартирате мотивирано успоредна кариера в сферата на образованието!

Предложението е валидно и за вече завършили бакалавърска специалност във ВУМ, като обучението е на преференциална семестриална такса от 400 лева.

Всеки от Вас може веднага да се включи в някоя от педагогическите ни програми – Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт и Педагогика на обучението по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.

Възползвайте се от предоставения шанс да придобиете второ висше образование (ОКС Проф. бакалавър) по една от предлаганите специалности.

Обучението стартира от 15 ноември и ще се провежда в хибридна форма – част от модулите ще се провеждат присъствено в кампуса на ВУМ във Варна, а други онлайн, като програмата ще бъде съобразена с графика на лекциите от основната Ви специалност. Признават се всички релевантни кредити от специалността, в която се обучавате/сте се дипломирали, като допълнително ще изучавате задължителни и избираеми учебни дисциплини като Педагогика, Психология, Методика на обучението, Приобщаващо образование, ИКТ в образованието, чужди езици.

Учебният план включва Учебна практика, Хоспитиране (наблюдение на уроци) и Стажантска практика съвместно с учител-наставник в базови на Департамента за модерно образование гимназии в Добрич и Варна.

Дипломирането за висше педагогическо образование се осъществява чрез провеждане на интегририран практически изпит – урок в реална училищна среда със съдействието на хабилитирани преподаватели на ВУМ. Програмен директор на акредитираните специалности е директорът на Департамента за модерно образование, проф. д-р Димитрина Каменова.

Предимства на обучението по Педагогика във ВУМ:

  • Придобиване на второ висше образование с диплом за Учител;
  • Модерно практическо обучение в реална среда за развитие на педагогически и мениджърски умения за лидерско израстване в учителската професия;
  • Възможност за индивидуална форма на обучение за работещите (част от теоретичните модули могат да бъдат зачетени електронно);
  • След успешно дипломиране ще имате възможност да се реализирате по две специалности – като учител в средното образование, като преподавател в бизнеса и като работещ в бизнеса или туристическата индустрия.

Не се колебайте, изпратете ни попълнен формуляр за кандидатстване на admissions@vum.bg до 09.11.2021 г.

By Admin