vum-logo-header-BG

На 07 и 08 юни 2018 година се проведе първата партньорска среща по повод стартирането на проект ИНКРЕА, която се осъществи в к.к. Албена, в конферентната зала на хотел „Компас“.

През първия ден на събитието се обсъдиха основните параметри на проекта, времевия график за изпълнение, както и основните индикатори. Представиха се и предвидените основни дейности – структура,  техническа база и връзката с бизнеса и други международни научни организации, както и способите за административно и финансово управление на проект ИНКРЕА. А през втория ден се обсъдиха научната програма на проекта, както и комуникационния план, визуализация на лабораториите, медийни и научни публикации и популярзиране на научните резултати. В рамките на работната среща, участваха представители от всички партньорски организации. Събитието се проведе под отворени врати с цел на него да могат да присъстват всички заинтересовани лица.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Общата цел на проекта е да развие капацитета за научни изследвания и иновации за креативните и рекреативните индустрии чрез провеждане на интердисциплинарни пазарно- ориентирани изследвания и работа в мрежа за създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката при активно партньорство с бизнеса и съвместно сътрудничество.
Бюджет на проекта: 13 379 129,35 в т.ч. финансиране от Европейския съюз (ЕФРР): 11 372 259,95 лв. Национално финансиране: 2 006 869,40 лв.
Проектът се основава на съвместното сътрудничество на:
1. Висше училище по мениджмънт – Варна;
2. Технически университет – Варна;
3. РУ „Ангел Кънчев“ – Русе;
4. Национална Художествена Академия – София;
5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София;
6. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН – София;
7. Институт за изследване на обществата и знанието при БАН – София;
8. Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ при БАН – Варна.
и асоциирани партньори:
1. Технически университет – Габрово;
2. Институт по електроника на БАН „Академик Емил Джаков“ – София;
3. Международен колеж ООД – Добрич.

В рамките на проект “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)” ще се изгради специализирана научноизследователска инфраструктура, която включва следните звена и компоненти:
1. Централно изследователско звено, в което ще се обособят (1) Експериментално-дегустационен център с лаборатория за сензорен анализ, (2) Зона за демонстрации и обучения с мултифункционална зала за организиране на го-леми събития, (3) Издателски център за предпечатна и печатна обработка, (4) Cимулационно-експериментален център за виртуална и добавена реалност и център за разработване, тестване и пазарно ориентиране на мобилни приложения и игри, (5) Споделено изследователско пространство, (6) Научен инкубатор и видеоконферентна зала и (7) Информационно-ресурсен център. Звеното ще бъде изградено в изцяло обновена сграда намираща се на територията на град Варна;
2. Научно-изследователска секция при Национална художествена академия, в която ще се обособят (1) Студио за експериментални технологии, (2) Принт студио и (3) Дизайн студио. Звеното ще се обособи във Факултет по приложни изкуства към Национална художествена академия;
3. Научно-изследователска секция при Русенски университет „Ангел Кънчев”, в която ще се обособят (1) Лаборатория за 3D заснимане, кинематика и следене на обекти, (2) Лаборатория за 3D дигитализация, пространствена визуализация и репродукция на обекти, (3) Лаборатория за създаване на мобилни приложения с добавена, виртуална и смесена реалност. Звеното ще се обособи в структурите на Русенски университет;
4. Научно-изследователска секция при Технически университет-Варна, в която ще се обособят (1) Специализирана система за конферентна връзка поддържаща всички съвременни стандарти за комуникация и даваща възможност за експериментиране и верифициране на направените разработки, както и за тяхната оценка, (2) Блейд сървър позволяващ създаването на виртуални работни станции. Звеното ще се обособи в структурите на Технически университет-Варна;
5. Научно-изследователска секция при Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей, в която ще се обособи Лаборатория за дигитализация на нематериалното културно наследство за целите на културния туризъм, която включва реконструиране и модернизиране на фондохранилище с цел създаване на модерни депа за съхранение на архивни материали, отговарящи на световните стандарти. Звеното ще се обособи в структурите на Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН;
6. Научно-изследователска секция при Институт по биоразнообразие и екосистеми изследвания, в която ще се обособят (1) Експериментална лаборатория за ex citu консервация, семенна банка за диви и култигенни видове, лабораторен блок и (2) Център за трансфер на информация за биоразнообразието. Звеното ще се обособи в структурите на Институт по биоразнообразие и екосистеми изследвания;
7. Научна-изследователска секция при Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН, в която ще се изгради Лаборатория за емпирични социални изследвания (ЛЕСИ), която ще бъде не само научно-изследователски инкубатор, но и информационно-ресурсен, обучителен и издателски център, архив за бази данни, ще действа като свързващо звено между наука, обучение, граждански сектор и бизнес. Звеното ще се обособи в структурите на Институт за изследвания на обществата и знанието;
8. Научно-изследователска секция при Институт по Океанология, за която се предвижда закупуване на автономен управляем/буксируeм апарат за подводни изследвания и картиране, той ще позволява обследване на крайбрежната акватория и прилежащо дъно с цел идентифициране на нови и представляващи интерес обекти. Секцията ще използва помещенията и ресурсите на централното звено.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Водещата организация (ВУМ) обучава студенти от над 50 държави по ИТ, туризъм, бизнес и мениджмънт. Заради високата си международна ориентация, за поредна година и през 2018-та се класира на първо място сред близо 1600 университета в глобалния рейтинг U-Multirank, който стартира преди 5 години подпомогнат от Европейската комисия. Не случайно фокусът на проекта включва дейности насочени към областта на алтернативния туризъм и изследвания в социалните науки. Един от учените във ВУМ е проф. Минков, който е един от най-цитираният в света учен в областта на социалните науки – според Scopus (най-голямата глобална онлайн база данни за наука), както и Google Scholar. Същият е съавтор на книга по междукултурни различия, която е световен бестселър в Амазон през 2010 г. Висшето училище издава и три научни списания на английски език. Едно от тях (European Journal of Tourism Research) е на първо място в Централна и Източна Европа според Scopus. Неговият главен редактор и зам. ректор на ВУМ (проф. Станислав Иванов) е най- цитираният български учен по туризъм в световната база данни Scopus. Според глобалният образователен рейтинг Best-Masters.com магистърската програма на ВУМ по международен туризъм е класирана сред първите 20 в света. В същата класация бизнес магистратурата (МВА) е класирана сред 10-те най-добри в Централна и Източна Европа.

By Admin