vum-logo-header-BG

Днес (06 юни 2018 година), в конферентната зала на Висше училище по мениджмънт, Варна се проведе първата пресконференция по проект “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)”. По време на събитието, проектът бе подробно представен с неговите цели, дейности и очаквани резултати от Цветалина Генова – директор Международни проекти във ВУМ и координатор на проект. По време на събитието присъстваха представители на медиите, неправителствени организации, представители на Институт по океанология към БАН и Технически университет, Варна.

По време на събитието стана ясно, че центърът за компетенции е единственият подобен, който ще се развива в град Варна и Източна България въобще, по процедура „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Център за компетентност ИНКРЕА е и единствен за страната толкова голям брой партньори и с толкова широко географско покритие.  Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии.

Общата цел на проекта е да развие капацитета за научни изследвания и иновации за креативните и рекреативните индустрии чрез провеждане на интердисциплинарни пазарно- ориентирани изследвания и работа в мрежа за създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката при активно партньорство с бизнеса и съвместно сътрудничество.

Бюджет на проекта: 13 379 129,35 в т.ч. финансиране от Европейския съюз (ЕФРР): 11 372 259,95 лв. Национално финансиране:  2 006 869,40 лв.

Проектът се основава на съвместното сътрудничество на:

 1. Висше училище по мениджмънт – Варна;
 2. Технически университет – Варна;
 3. РУ „Ангел Кънчев“ – Русе;
 4. Национална Художествена Академия – София;
 5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София;
 6. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН – София;
 7. Институт за изследване на обществата и знанието при БАН – София;
 8. Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ при БАН – Варна.

и асоциирани партньори:

 1. Технически университет – Габрово;
 2. Институт по електроника на БАН „Академик Емил Джаков“ – София;
 3. Международен колеж ООД – Добрич.

 

Цветалина Генова разясни още, че с тази пресконференцията се давана началото и на отворена партньорска среща, която ще се проведе на 7-8 юни в к.к. Албена по повод стартирането на проект ИНКРЕА. Тя допълни още, че по време на събитието ще се обсъдят основните параметри на проекта, времевия график за изпълнение, както и основните индикатори. Ще се представят и предвидените основни дейности, както и способите за административно и финансово управление на проект ИНКРЕА. В рамките на работната среща, ще участват представители от всички партньорски организации. Събитието ще се проведе под отворени врати и на него могат да присъстват всички заинтересовани лица. Партньорската среща ще се осъществи в к.к. Албена, в конферентната зала на хотел „Компас“ и в двата дни тя ще се проведе от 09:30 до 17:00 часа.

В рамките на проект “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)” ще се изгради специализирана научноизследователска инфраструктура, която включва следните звена и компоненти:

 1. Централно изследователско звено, в което ще се обособят (1) Експериментално-дегустационен център с лаборатория за сензорен анализ, (2) Зона за демонстрации и обучения с мултифункционална зала за организиране на го-леми събития, (3) Издателски център за предпечатна и печатна обработка, (4) Cимулационно-експериментален център за виртуална и добавена реалност и център за разработване, тестване и пазарно ориентиране на мобилни приложения и игри, (5) Споделено изследователско пространство, (6) Научен инкубатор и видеоконферентна зала и (7) Информационно-ресурсен център. Звеното ще бъде изградено в изцяло обновена сграда намираща се на територията на град Варна;
 2. Научно-изследователска секция при Национална художествена академия, в която ще се обособят (1) Студио за експериментални технологии, (2) Принт студио и (3) Дизайн студио. Звеното ще се обособи във Факултет по приложни изкуства към Национална художествена академия;
 3. Научно-изследователска секция при Русенски университет „Ангел Кънчев”, в която ще се обособят (1) Лаборатория за 3D заснимане, кинематика и следене на обекти, (2) Лаборатория за 3D дигитализация, пространствена визуализация и репродукция на обекти, (3) Лаборатория за създаване на мобилни приложения с добавена, виртуална и смесена реалност. Звеното ще се обособи в структурите на Русенски университет;
 4. Научно-изследователска секция при Технически университет-Варна, в която ще се обособят (1) Специализирана система за конферентна връзка поддържаща всички съвременни стандарти за комуникация и даваща възможност за експериментиране и верифициране на направените разработки, както и за тяхната оценка, (2) Блейд сървър позволяващ създаването на виртуални работни станции. Звеното ще се обособи в структурите на Технически университет-Варна;
 5. Научно-изследователска секция при Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей, в която ще се обособи Лаборатория за дигитализация на нематериалното културно наследство за целите на културния туризъм, която включва реконструиране и модернизиране на фондохранилище с цел създаване на модерни депа за съхранение на архивни материали, отговарящи на световните стандарти. Звеното ще се обособи в структурите на Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН;
 6. Научно-изследователска секция при Институт по биоразнообразие и екосистеми изследвания, в която ще се обособят (1)            Експериментална лаборатория за ex citu консервация, семенна банка за диви и култигенни видове, лабораторен блок и (2) Център за трансфер на информация за биоразнообразието. Звеното ще се обособи в структурите на Институт по биоразнообразие и екосистеми изследвания;
 7. Научна-изследователска секция при Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН, в която ще се изгради Лаборатория за емпирични социални изследвания (ЛЕСИ), която ще бъде не само научно-изследователски инкубатор, но и информационно-ресурсен, обучителен и издателски център, архив за бази данни, ще действа като свързващо звено между наука, обучение, граждански сектор и бизнес. Звеното ще се обособи в структурите на Институт за изследвания на обществата и знанието;
 8. Научно-изследователска секция при Институт по Океанология, за която се предвижда закупуване на автономен управляем/буксируeм апарат за подводни изследвания и картиране, той ще позволява обследване на крайбрежната акватория и прилежащо дъно с цел идентифициране на нови и представляващи интерес обекти. Секцията ще използва помещенията и ресурсите на централното звено.

Водещата организация (ВУМ) обучава студенти от над 50 държави по ИТ, туризъм, бизнес и мениджмънт. Заради високата си международна ориентация, за поредна година и през 2018-та се класира на първо място сред близо 1600 университета в глобалния рейтинг U-Multirank, който стартира преди 5 години подпомогнат от Европейската комисия. Не случайно фокусът на проекта включва дейности насочени към областта на алтернативния туризъм и изследвания в социалните науки. Един от учените във ВУМ е проф. Минков, който е един от най-цитираният в света учен в областта на социалните науки – според Scopus (най-голямата глобална онлайн база данни за наука), както и Google Scholar. Същият е съавтор на книга по междукултурни различия, която е световен бестселър в Амазон през 2010 г. Висшето училище издава и три научни списания на английски език. Едно от тях (European Journal of Tourism Research) е на първо място в Централна и Източна Европа според Scopus. Неговият главен редактор и зам. ректор на ВУМ (проф. Станислав Иванов) е най-цитираният български учен по туризъм в световната база данни Scopus. Според глобалният образователен рейтинг Best-Masters.com магистърската програма на ВУМ по международен туризъм е класирана сред първите 20 в света. В същата класация бизнес магистратурата (МВА) е класирана сред 10-те най-добри в Централна и Източна Европа.

By Admin