vum-logo-header-BG

 

 

Във връзка с процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ набира асоциирани партньори – физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от изграждането и развитието на Център за компетентност в областта на новите технологии в креативните и рекреативните индустрии и които изразяват интерес за участие в изпълнението на дейности по проекта без да разходват средства от безвъзмездната финансова помощ съгл. правилата на процедурата.
Настоящата процедура за набиране на асоциирани партньори се обявява и провежда в съотв. с изискванията на т. 12.3 от Условията за кандидатстване, допълнителна информация за които може да бъде намерена тук:

Условия за допустимост на кандидатите

В настоящата процедура за набиране на асоциирани партньори може да участва всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, вкл. организации за научни изследвания и разпространение на знания или бизнес организации, за които не са налице следните обстоятелства:
А) Членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, вкл. прокурист или търговски пълномощник са свързани лица по смисъла на т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с ръководителя на управляващия орган;
Б) попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Критерии за оценка
Всички кандидати, участващи в настоящата процедура, ще бъдат оценявани по настоящата методика съобразно правно-организационната си форма.

Оценяване

Постъпилите кандидатури ще бъдат оценявани от назначена за целта комисия като първите 5 кандидати, получили най-висок брой точки ще бъдат поканени на събеседване, на което ще бъде обсъдено в детайли потенциалното партньорство.

Кандидатстване

Всеки кандидат за асоцииран партньор следва да представи изискуемият комплект от документи в предоставените образци и в изискуемия формат, представени в Приложение 1а (образци на документи за бизнес организации) и Приложение 1б (образци на документи за научноизследователски организации).
Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. до 15.01. 2017 г. във Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, ул. „Оборище” 13A, офис 300 или в електронен вид на адрес projects_dept@vumk.eu.

Етапи на процедурата

Начало: 1.12.2016 г.
Край: 15.01.2017 г.
Списъкът на кандидатите, подали документи за участие, както и списъкът с одобрените кандидати и получените оценки, ще бъде публикуван в срок до 20.01.2017 г. на сайта на Висше училище по мениджмънт – www.vum.bg.
За допълнителна информация:
Име, фамилия и длъжност: Цветалина Генова
Телефон/ факс: +359 (52) 620871
e-mail: projects_dept@vumk.eu

By Admin