vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Висше училище по мениджмънт, в качеството си на партньор по проект BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се осъществява по съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с предмет: „Доставка на допълнително компютърно оборудване за нуждите и целите на проект  BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“.

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 28.10.2022 на посочените в публичната покана адреси.
До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

By Admin