vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт – партньор в проект „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се финансира от съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

О Б Я В Я В А

процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на  глава IV от ЗУСЕСИФ и Постановление на МС 160/2016  с наименование:
Услуги по организация и логистика на събития в България и чужбина , които се провеждат в рамките на проект BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, по обособени позиции:
1. Услуги свързани с организация на събития в България
2. Услуги по логистика на участие в събития в чужбина

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17:00ч. на 27.01.2022 на посочените в публичната покана адреси.
До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

By Admin