fbpx

ИНКРЕА

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии.

Посредством обединяването на научни организации, изследващи разнородни аспекти на креативните и рекреативните индустрии (ресурси; потребители, потребителско поведение, и пазари като потенциал за развитие; организация на бизнеса и дейността; технологична обезпеченост и решения за устойчиво развитие във всички аспекти – икономически, екологични, социални и културни) и локализирани в различни региони на страната, проектът предлага новаторски подход за преодоляване на пазарното сегментиране и централизираната проява на науката, като същевременно насърчава иновационния капацитет на бизнеса.

 

Фокус

Културните и творческите индустрии, културното наследство, дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност

Kомпютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

Aлтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм

Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери

Период на изпълнение: 30.03.2018 – 30.12.2023

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бюджет на проекта: 13 379 129,35 лв.

Финансиране от Европейския съюз (ЕФРР): 11 372 259,95 лв.
Национално финансиране: 2 006 869,40 лв.

Да развие капацитета за научни изследвания и иновации за креативните и рекреативните индустрии чрез провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания и работа в мрежа за създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката при активно партньорство с бизнеса и съвместно сътрудничество.
- Създаване на модерна научноизследователска инфраструктура от разпръснати ресурси – 1 централно звено и 7 научноизследователски секции в различни географски райони; - Провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания; - Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти; - Въвеждане на иновации, нови обучителни и образователни методи - Развитие на стратегически партньорства с водещи технологични изследователски организации и с български фирми; - Разпространение на резултатите от научната работа, трансфер на знания и предоставяне на бизнес специализирани услуги.
- създадена модерна научноизследователска инфраструктура от разпръснати ресурси - единна екосистема в областта на НИРД и иновациите, обединяваща критична маса от учени и технологични разработчици на високо ниво в ясно определена организационна структура; - реализирани 34 научни проекта, търсещи приложни решения за подобряване конкурентоспособността на бизнеса; - обединяване и надграждане на потенциала и ресурсите на 8 научни организации; - създаване на отворена банка от учени и въвличането им в научноизследователска дейност; - про-активно сътрудничество с бизнеса и вкл. му в съвместни научни проекти.
Осигуряване на ползи за предприемачеството, разработени нови/подобрени продукти и процеси, засилване на интензивността при трансфера на знания, така както и създаване на предпоставки за нови изследвания, развитие на човешкия и социалния капитал

Със съвместното сътрудничество на

Aсоциирани партньори

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×