vum-logo-header-BG

Имаме удоволствието да Ви поканим на Седемнадесетата Международна научна конференция: “Дигитализацията в науката, бизнеса, туризма и образованието“, която ще се проведе от 16.08.2021 г. до 18.08.2021 г. в курортен комплекс Албена. Надяваме се, че с участието си в конференцията с общи усилия ще допринесем за решаването на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука, бизнеса и образованието. Обменът на професионален опит и актуална компетентност в изследваните от нас научни области ще бъде истинската добавена стойност на Конференцията.

Тематични направления на конференцията:

Тематично направление I:

МЕНИДЖМЪНТ

Тематично направление II:

ИКОНОМИКА

Тематично направление III:

ТУРИЗЪМ

Тематично направление IV:

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Тематично направление V:

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Организационен комитет:

Председател: доц. д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна

Зам. председател: проф. д-р Светлана Архипова – Черкаски национален университет, гр. Черкаси, Украйна

Координатор: доц.д-р Силвена Денчева Йорданова

Членове:

проф. д-р Димитрина Каменова

Работни езици на конференцията: български, английски и руски език

 

Условия за участие:

 • Ръкописи се приемат само със Заявка за кандидатстване (Приложение 1).
 • Ръкописи и Заявка за кандидатстване се представят по електронната поща на Организационния комитет:

Тел. за връзка:  +359898726059

Имейл: silvena.dencheva@vumk.eu

Лице за контакт: доц. Д-р Силвена Денчева

 • Всички приети материали ще бъдат публикувани на един от използваните езици: български, английски или руски. Актуална информация ще бъде предоставяна на интернет страницата на Висше училище по мениджмънт (vum.bg).

 

Сборникът с доклади ще бъде отпечатан преди конференцията.

 

Важни срокове:

 • Заявка за участие и резюме на доклада: до 30 юни 2021 г.
 • Подаване на пълен текст на доклада: до 15 юли 2021 г.

 

Такса за участие:

 • Таксата за участие е 80 лева.
 • Заплаща се в брой при пристигане или чрез банков превод:

Банков превод в лева

Име на получателя:    Висше училище по мениджмънт

Банка:  Интернешънъл асет банк

BIC code:  IABG BGSF

IBAN:   BG57 IABG 7495 1000 4891 08

Валута : BGN

Основание за плащане: ХVII Международна научна конференция

 

Bank transfer in Euro

Company Name:         Varna University of Management

Bank:                           INTERNATIONAL ASSET BANK

Branch:                       Dobrich

Bank address:              4 Vasil Levski str. 9300 Dobrich, Bulgaria

BIC code:                    IABG BGSF

IBAN:                         BG23 IABG 7495 1400 4891 05

Currency:                    Euro

Account holder:          Varna University of Management

address                                    13A Oborishte str, 9000 Varna, Bulgaria

 

 • Таксата за участие може да се заплаща след Писмо за потвърждение от Организационния комитет, че участието и ръкописът са включени в Програмата на конференцията.

 

Технически изисквания към оформяне на материалите за публикуване:

 • Обемът на изпратените ръкописи следва да бъде между 3000 и 5000 думи (заедно с резюмето и списъка на използваната литература).
 • Структурата на основния текст на доклада включва следните раздели: въведение (актуалност на проблема), изложение (литературен обзор, методика и резултати на изследването, дискусия) и заключение (принос за развитието и перспективност на изследвания проблем).

Заглавието на ръкописа трябва да бъде централизирано и изписано с главни букви на български, английски или руски език (Times New Roman, 14 Bold), последвано от името на автора, написано на отделен ред с голяма и малки букви (Times New Roman, 14 Italic). След свободен ред се изписва с големи букви заглавието на доклада на английски език (Times New Roman, 14 Bold), и, съответно, с голяма и малки букви на английски език името на автора (Times New Roman, 14 Italic).

 • В началото на доклада се помества Резюме и Ключови думи на съответния език, на който се изнася докладът, а след него резюме на български или на английски език в размер до 150 думи.
 • Шрифт на основния текст: Times New Roman 12, разстояние между редовете: 1.15.
 • Всяка част да е отделена от предходния текст с един празен ред. В отделните части авторите могат да поставят допълнителни разделения. Подзаглавията трябва да бъдат в Bold и номерирани 1, 1.1., 1.2.1., и т.н.
 • Всички таблици, графики и схеми се поставят в текста на съответните им места и се предоставят допълнително в отделни файлове. Те трябва да бъдат номерирани последователно. Номерата на фигурите и описанието трябва да бъдат под тях в Times New Roman 10, а на таблиците – над тях в Times New Roman 10.
 • Литературата в текста трябва да бъде цитирана в кръгли скоби, като се изисква използването на Харвардския стил на цитиране и подреждане на литературните източници:

Цитиране в текста: (Фамилия на автора, Година на публикацията), например: (Петров, 2007, с…), (Kotler, 2006, рр….).

Форматиране на литературните източници:

 • Статии – Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Книги и монографии – Kotler, P., Haider, D. H. & Rein, I. (1993). Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press.
 • Глави в книги – Bachvarov, M. (2006). Tourism in Bulgaria. In Hall, D., Smith, M. & Marciszewska, B. (eds.) (2006). Tourism in New Europe. The challenges and opportunities of EU enlargement. Wallingford: CAB International, 241-255.
 • Доклади от конференции – Иванов, С. (2013). Ценовата дискриминация като инструмент за управление на приходите в хотела – от теория към практика. Сборник доклади от научна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, 14-15 май 2013, Бургаски Свободен Университет, Бургас, Том III, стр. 380-385.
 • Презентации от конференции – Cooper, A., & Wilson A. (2002). Extending the relevance of TSA research for the UK: general equilibrium and spillover analysis. Presentation at the VIth International Forum on Tourism Statistics, 25th-27th September 2002, Budapest.
 • Интернет източници – Wirtz, J., Kimes, S., Ho, J., & Patterson, P. (2002). Revenue management: resolving potential customer conflicts. Working Paper Series. School of Hotel Administration. Cornell University. URL: http://www.hotelschool.cornell.edu/chr/pdf/showpdf/chr/research/working/revenuemanage.pdf (Accessed on 16.12.2005)
 • Първо се изброяват източниците на кирилица, а после – тези на латиница.

 

Внимание: Организационният комитет си запазва правото да публикува материали на авторите само ако са спазени горепосочените изисквания. Всеки автор носи индивидуална отговорност за съдържателната част на текста, както и за използваната литература!

 

С уважение,

Организационен комитет

By Admin