vum-logo-header-BG
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

На 25.05.2018 г. А Дейта Про ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-1.005-0232-С01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия”.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и национално финансиране, компанията ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от тхя и технологии за автоматичната им обработка, чието предназначение е да предоставя актуална, широкообхватна и структурирана информация за предприятията в света, които под една или друга форма, директно или индиректно (вкл. чрез физически лица), са обвързани с държавни и общински органи, служби и регулатори. А Дейта Про заедно с партньора Висше Училище по Мениджмънт ще използват наличния експертен потенциал, опит и достъп до пазари, за провеждането на приложни научни изследвания за разработката на серия от компоненти на продукта и системата в цялост.

Иновацията, предмет на разработка, е световна новост с приложимост на пазара на бизнес интелиджънс информационни продукти, бележещ многократен ръст в сегмента Governance, Risk+Compliance във връзка с регулациите за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (KYC/AML), въведени в развитите страни и формиращи значително търсене на бази данни с терористи и криминално проявени лица, данни за политически фигури, за санкционирани лица и организации, за компании, собственост на държавата, за санкционирани компании и др.

Обща стойност на проекта е в размер на 1 104 440.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 739 418.00 лв.

Проекът ще бъде изпълнен в рамките на 21 месеца.

By Admin