vum-logo-header-BG

Алианс Следващото Поколение в Туризма

Next Tourism Generation Alliance (NTG Alliance)

(https://nexttourismgeneration.eu)

Next Tourism Generation Alliance (Алиансът Следващото поколение в туризма) е създаден с цел да работи за качествена промяна в образованието и обучението по туризъм в Европейския Съюз и за подобряване на сътрудничеството и взаимноизгодните отношения между образованието и бизнеса. NTG е първата по рода си инициатива на европейско равнище за подкрепа на партньорските връзки между образователните институции и бизнеса в усилията им за развиване на специфични умения в туризма.

Общо 14 партньори от 8 държави от ЕС участват в инициативата, която има амбицията да предложи нова перспектива и стратегия за туристическо образование и обучение, които ще бъдат изцяло в услуга на бизнеса, и ще отразяват реалните му нужди и динамика през следващото десетилетие. Целта на NTG е да предостави на служители, работодатели, предприемачи, преподаватели, обучители и студенти набор от основни материали, обучителни сесии, инструменти и ресурси за придобиване и развиване на дигитални, зелени и социални умения, във всеки от подсекторите на туризма (хотелиерство, ресторантьорство, туристически агенции, атракции, и организации за управление на дестинации).

Кратко представяне на Инструментариума

NTG Toolkit

(https://nexttourismgeneration.eu/tourism-sector-and-skills-toolkit)

Един от най-важните крайни продукти на този проект е т. нар. Инструментариум (Toolkit), който съдържа пакет от материали за анализ и обучение на служителите в туризма. Алиансът изработи критерии за оценка, инструменти за обучение, примери за добри практики, за да подпомогне бъдещето развитие на туристическата индустрия. В пакета са включени инструмент за преглед и оценка на текущите умения на служителите, очертаване на необходимите компетентности за съответните длъжности в 5-те подсектора на туризма, както и учебни планове и презентации за обучение по социални, дигитални и зелени умения, съобразени с необходимостта от различно ниво на владеене. За всеки от подсекторите на туризма са разработени материали на оперативно (базисно), ръководно и висше мениджърско ниво.

Инструментариумът може да бъде използван от университети, колежи, центрове за професионално обучение (ЦПО), както и от самите представители на бизнеса. Обучителните сесии могат да бъдат интегрирани в учебните програми, или да се представят като независими модули.

А. Образователни институции и тренинг/обучителни организации – те могат да прегледат настоящите си курсове и лекции, за да установят евентуални потребности от тренинги, и да планират обучение на по-малки части (онлайн, присъствено, или смесено), което да е съгласувано с техните настоящи курсове или обучения.

В. Работодатели и/или отдели за управление на човешките ресурси – те могат да установят потребността от обучение и да разработят курсове за своите нужди, да разработят длъжностни характеристики и спецификации, да подпомогнат продължаващото обучение, или да установят свои цели в областта на опазването на околната среда, дигитални или социални умения, като съгласуват обученията си, длъжностните характеристики, набора и подбора на персонал със предоставените от Инструментариума материали.

С. Отделните лица/служители могат да проверят какво се изисква за тяхната настояща позиция, или за бъдещата им позиция, за да си помогнат с материалите, като ги съгласуват със своите знания, умения и изисквания на подсектора/фирмата.

Елементи на Инструментариума

1. Матрица на уменията – инструмент за анализ и сравнение на текущи и бъдещи умения

(https://nexttourismgenerationmatrix.eu)

В Матрицата са включени всички изисквания за дадена работна позиция в туризма, групирани в трите групи умения, разпределени на базисно, ръководно и мениджърско ниво, и подредени в петте подсектора и техните функционални области. Матрицата е инструмент за анализ на текущи и бъдещи знания и умения, които се изискват за кариерен растеж по подсектор, между различните подсектори, или при поемане на нова роля/позиция.

Кой може да го използва?

За какво може да се използва?

Как да се използва?

Обучители/Треньори/

Преподаватели

Образователни институции

Тренинг организации

Текущи курсове и обучения

Текущи образователни програми

 

Прегледайте настоящите си обучителни образователни програми, за да прецените дали имате някакви пропуски

Направете мини-курсове (онлайн или лице-в-лице, или хибридни), за да покриете тези пропуски, или да надградите вече наученото

Работодатели

Мениджъри

Специалисти по ЧР

Организация на вътрешни обучения

Изготвяне на длъжностни характеристики

Създаване на обяви за работа

Целенасочена селекция на кандидати за работа

Изготвяне на кариерни пътеки

Определете от какви вътрешни обучения и умения имате нужда, какви длъжностни характеристики или обяви за работа ви трябват, като сложите всичко в контекста на зелените, социалните и дигиталните умения
Организации, отговорни за обучението по сектори

НПО

Правителствени институции

Текущи стандарти на длъжности и работни позиции

Насоки за кариерно развитие

Прегледайте настоящите стандарти за длъжности и работни позиции, както и насоките за кариерно развитие, и ги анализирайте в контекста на зелените, социалните и дигиталните умения.
Индивидуални служители Знания, умения и поведение, които се изискват за дадения подсектор Проверете какво се изисква за настоящата и за бъдещата Ви работна позиция. Така ще се улесни кариерното Ви развитие, ще можете по-лесно да идентифицирате за каква работа сте подходящ, какво трябва да умеете за дадена позиция, какво обучение Ви е нужно

2. Длъжностни характеристики

Разработени са 19 примерни длъжностни характеристики. Те показват зелените, социалните и дигиталните умения, необходими за съответната работна позиция. Те могат да бъдат адаптирани към конкретните компании и държави. Списъкът на работните позиции обхваща различни йерархични нива  от всеки от петте подсектора (хотелско настаняване, ресторантьорство, туристически агенции, атракции и забележителности, организации за управление на дестинации). Например:

 • Ивент мениджър
 • Главен готвач/Шеф
 • Хотелски рецепционист/администратор
 • Камериерка
 • Служител в музей
 • Мениджър по ПР и социални медии
 • Управител на тематичен парк
 • Асистент в Туристически Информационен център и галерия
 • Сервитьор

3. Обучителни сесии, планове и материали към тях

Включени са над 40 теми, които покриват главно нива 3 (базисно, оперативно), 5 (ръководно) и 7 (висше мениджърско), или общо над 70 обучителни сесии.

Някои важни неща за обучителните сесии:

 • Всички са подготвени в един и същи формат
 • Всички включват план на обучителната сесия, презентация, някои имат допълнителни материали и форма за оценка
 • Всички сесии са предвидени да не надвишават 3 астрономически часа, като някои са разделени на няколко части, за да покрият едно ниво, т.е. може да има 2 или 3 части. Повечето от сесиите са между 1.5 и 2 часа.
 • Много от презентациите препоръчват линкове към допълнителни материали
 • Сесиите целят да предоставят пример за добра практика по дадената тема/ниво. Учебните материали могат да бъдат адаптирани към спецификите на дадена държава, сектор, подгрупа, работодател, и др.
 • В допълнение, адаптациите трябва да се съобразят с начина на преподаване, размера на обучителната група, целевата аудитория, наличното време, или да се фокусира само на отделни части от презентацията.

Хубаво е първо да се направи преглед и анализ на уменията, като се използват съответните инструменти, след това да се определи нуждата от обучение, и след това вече да се използват предоставените презентации и ресурси, като съответно се адаптират към конкретната ситуация.

4. Обяснения

Предоставени са подробни обяснения и инструкции как да се използва Инструментариума. Те са разделени в 6 секции и всяка от тях съдържа списък с документи:

 • Въведение – общо представяне на Инструментариума
 • Преглед и анализ на инструментите, и инструкции как да се използват
 • Изработване на учебна програма – тази секция е насочена към образователни и обучителни институции, големи организации и всички, които имат вече изградени програми за обучение
 • Рамка за развитие на човешките ресурси – насочена към отделите и мениджърите по ЧР
 • Използване на инструментариума индивидуално – обясненията са за онези, които ще използват индивидуално Инструментариума
 • Използване на инструментариума от бизнеса – със специално внимание към микро, малките и средните предприятия, и как те да се възползват пълноценно от Инструментариума.

Повече информация можете да намерите тук:

www.nexttourismgeneration.eu

https://twitter.com/NTGAlliance

https://www.facebook.com/nexttourismgeneration/

https://www.linkedin.com/company/next-tourism-generation-alliance

By Admin