Професионално-квалификационни степени

Департамент за модерни обучителни методи (ДМОМ) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира курсове в различни сфери.

Учителите и ръководителите на образователни институции, желаещи да придобият професионално-квалификационна степен (ПКС от V-та до I-ва) вече могат да кандидатстват и в град Добрич. Организацията по подготовката и явяването на изпити се осъществява от Департамента за модерни обучителни методи (ДМОМ) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) чрез договорните отношения с Департамента за информация и повишаване на квалификация на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, Стара Загора.
Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, (Обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието)

Раздел VI Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти oт НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 можете да изтеглите тук

Информация за таксите за придобиване на ПКС можете да намерите тук

Условията и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук

Конспекти за изпит за ПКС можете да намерите тук.

За прием на документи във ВУМ се заплаща такса от 15 лв

Прием на документи е от 03.06.2019 до 15.07.2019 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Изпитите за съответните ПКС-та се провеждат в сградата на ВУМ в гр. Добрич

Лице за контакт за Добрич: маг. Силвия Колева:
Е-mail: silvi.valentinova@vumk.eu, dmom@vumk.eu
тел.: 058/ 655 645; 0882 370 016.
Адрес: гр. Добрич, ул.“България“ №3
Заявки за участие в курсовете можете да направите на Е-мейл: dmom@vumk.eu.

Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител”

За завършили висше образование и настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии.

Успешно завършилите получават "Свидетелство за професионална квалификация «Учител»", което дава правоспособност за работа в съответната професионална област.

обучение по най-модерни образователни методи - обучение, базирано на решаване на проблеми, обучение чрез преживяване и базирано на опита, игрови методи;

обучение, внедряващо световно призната философия на образованието;

задължителна учебна практика, която се насочва и подпомага от водещи учители-наставници;

възможност на всеки участник в курса да получи удостоверение с присъдени кредити за участие в майсторски клас по избор без заплащане на такса.

В процеса на обучение на всеки участник в курса се осигуряват план-конспекти и други дидактически материали.

• Студентска книжка или Диплома за завършено висше образование;
• Молба по образец до Ректора на Висше училище по мениджмънт
• Бележка за внесена такса за обучение
• Две снимки

Срок за подаване на документи: 26 август 2019 г.
Начало на обучението: 27 септември 2019 г.
Срок на обучение: 2 семестъра

Варна/Добрич

Форма на обучение: редовна (часовете се провеждат в удобно за работещи време).

Цена за редовна форма: по 400 лв. за 1-ви и 2-ри семестър и 10 % от МРЗ за издаване на свидетелство.

Форма на дипломиране: интегриран практико-приложен държавен изпит..

Специализации за учители и мениджъри на училища и детски градини

Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага повишаване на квалификацията под формата на специализация. Всяка специализация осигурява срещи с преподаватели от висше учебно заведение и допълнително обучение за обогатяване и надграждане на мениджърската и учителската компетентност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Молба по образец

 Копие от диплома за завършено висше образование

Декларация от работодател за известеност (ако специализантът работи)

Документ за платена такса за обучение

Краен срок за кандидатстване: 26.08.2019 г.

ПРАКТИКУМИ ЗА УЧИТЕЛИ

Време за провеждане: 09-11.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за начални учители и учители по информатика и информационни технологии. Цели да даде основна подготовка за преподаване на предмета Компютърно моделиране в 3 и 4 клас. Ще бъдат разгледани основните възможности на визуалната програмна среда Scratch, както и създаване на интерактивност с Makey Makey. В процеса на обучение, учителите ще създадат дидактически материали към учебното съдържание. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност.
Краен срок за записване: 02.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 09.06.2017 г., Краен час: 16:00 часа на 11.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.
Време за провеждане: 17-18.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с онлайн инструменти за създаване на електронен урок, възможности за оформяне и публикуване. В процеса на обучение учителите ще създадат електронно съдържание, подходящо за педагогическата им практика и ще имат възможност да го публикуват в сайт. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително готови дидактически материали в цифров вид (текст, видео, изображения, полезни връзки) във връзка с урок по специалността.
Краен срок за записване: 09.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 17.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 18.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.
Време за провеждане: 24-25.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с възможностите, които предоставя Google акаунта – работа в Google Drive, конферентни разговори, работа по споделени документи, карти, създаване и използване на формуляри и сайт, свързване с други приложения. В процеса на обучение, учителите ще използват възможностите на програмите към Google акаунта за учебни цели. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително създаден профил в google.bg.
Краен срок за записване: 16.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 24.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 25.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

Заявка за участие: Заявка за участие във всеки един от практикумите се подава до 17.00ч. на посочената дата във формата на адрес: http://url.itbg.eu/423657Заявки се приемат до запълване на група от 12 участници и при поне 5 записани курсисти! След обсъждане на кандидатурите, ДМОМ изпраща официална покана на включените в Практикума кандидати.
Практикумите се провеждат в сградата на Висше училище по мениджмънт в Добрич, като на всеки курсист се осигурява индивидуална работа на компютър. Желаещите могат да носят със себе си и собствени или служебни лаптопи.
Записалите се ще получат указания по имейл за предварителна подготовка. В края на практикума участниците ще имат изработени реални продукти, подходящи за педагогическата им работа.
Ще бъдат създадени фейсбук групи за продължаваща връзка и подкрепа. Успешното завършване на Практикума става чрез самостоятелно изпълнение на практическа задача и споделяне в групата.
Департаментът за модерни обучителни методи удостоверява успешното приключване на Практикума чрез Удостоверение за допълнително обучение и присъждане на кредити.

Такса за участие:
Таксата за участие за всяко обучение е в размер на 80 лв. Заплаща се след получено потвърждение за участие и не по-късно от 5 дни преди старта на Практикума по сметката на ВУМ.

Ръководител на Практикума: маг. Мария Кирилова

КУРС ПО ПРОФЕСИЯ ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Желаещите да се включат в обучението изпращат попълнено заявление до 22 Ноември  или 30 ноември 2017, на адрес: dmom@vumk.eu. Курсът ще стартира при минимум 15 участници.

Учебен план:

 Здравословни и безопасни условия на обучение и труд

 Трудово-правни знания

Анатомия, физиология и хигиена на детето

Организация на дневния престой на децата в детските заведения

 Възпитание на детето

Педагогическо общуване

Съвременни подходи за взаимодействие с родителите

Специална педагогика

Учебна практика, която включва: дидактически игри, подвижни игри, спортни игри и разходки, спортно-ролеви игри, занимания по рисуване, занимания по танци, занятия по пеене, организация на хигиената на работното място.

Производствена практика

Допълнителна информация

Заявление за включване в курса

Форма на обучение: присъствена форма. 2 пъти в седмицата (събота и неделя) по 8 часа на ден.

Продължителност на обучението: 150 учебни часа/8 седмици

Форма на завършване: курсистът се явява изпити по теория и практика

Удостоверяване: при успешно завършване на обучението се  издава „Удостоверение за професионално обучение“ по професия „Помощник-възпитател“, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

Такса за участие: Таксата за участие в обучението е в размер на 150 лв. В нея са включени работните материали и таксата за издаване на удостоверението.

Ръководител на курса: д-р Мария Христова


За контакти:
Силвия Колева
Моб. тел.: 0882 370 016
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Департамент за Модерни Обучителни Методи
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич
www.vum.bg