ДМОМ

Департамент за модерни обучителни методи (ДМОМ) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира курсове в различни сфери.

Професионално-квалификационни степени

Учителите и ръководителите на образователни институции, желаещи да придобият професионално-квалификационна степен (ПКС от V-та до I-ва) вече могат да кандидатстват и в град Добрич. Организацията по подготовката и явяването на изпити се осъществява от Департамента за модерни обучителни методи (ДМОМ) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) чрез договорните отношения с Департамента за информация и повишаване на квалификация на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, Стара Загора.
Условията и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук.

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, (Обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието)
Раздел VI Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти oт НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 можете да изтеглите тук.
За прием на документи във ВУМ се заплаща такса от 15 лв.
Информация за таксите за придобиване на ПКС можете да намерите на: http://www.dipku-sz.net/pks/kandidatstvane-za-pks
Срокът за прием на документи е от 01.06.2017 до 30.07.2017 г.
Изпитите за съответните ПКС-та се провеждат в сградата на ВУМ в гр. Добрич.
Департаментът за модерни обучителни методи в град Добрич предлага и консултативни курсове за подготовка при кандидатстване за ПКС.

 

Лице за контакт за Добрич: маг. Силвия Колева:
Е-mail: silvi.valentinova@vumk.eu, dmom@vumk.eu
тел.: 058/ 655 645; 0882 370 016.
Адрес: гр. Добрич, ул.“България“ №3
Заявки за участие в курсовете можете да направите на Е-мейл: dmom@vumk.eu.

Консултативни курсове за подготовка за изпити за ПКС
Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт в партньорство с Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите към Тракийския университет, Стара Загора организират курсове за подготовка на учители, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен.

Повече информация на Консултативни курсове за подготовка за изпити за ПКС

Курс за професионална квалификация учител

Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител” за:

• завършили висше образование до 2017 г.;
• настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии.

Успешно завършилите получават "Свидетелство за професионална квалификация «Учител»", което дава правоспособност за работа в съответната професионална област.

Обучение: във Варна/Добрич

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
• Студентска книжка или Диплома за завършено висше образование;
• Молба по образец до Ректора на Висше училище по мениджмънт
• Бележка за внесена такса за обучение
• Две снимки

Курсът се организира от Департамента за модерни обучителни методи /МОМ/
Срок за подаване на документи: 15 септември 2017 г.
Начало на обучението: 28 септември 2017 г.
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна (часовете се провеждат в удобно за работещи време) или дистанционна.
Цена за редовна форма: по 400 лв. за 1-ви и 2-ри семестър и 10 % от МРЗ за издаване на свидетелство.
Цена за дистанционна форма: по 600 лв. за 1-ви и 2-ри семестър и 10 % от МРЗ за издаване на свидетелство.

Форма на дипломиране: интегриран практико-приложен държавен изпит.

УЧЕБЕН ПЛАН

В рамките на курса ДМОМ предлага:

 • обучение по най-модерни образователни методи - обучение, базирано на решаване на проблеми, обучение чрез преживяване и базирано на опита, игрови методи;
 • обучение, внедряващо световно призната философия на образованието;
 • задължителна учебна практика, която се насочва и подпомага от водещи учители-наставници;
 • възможност на всеки участник в курса да получи удостоверение с присъдени кредити за участие в майсторски клас по избор без заплащане на такса.

В процеса на обучение на всеки участник в курса се осигуряват план-конспекти и други дидактически материали.

За град Добрич – ул. България 3, офис 30
Моб. тел: +359 882 370 016
E-mail:dmom@vumk.eu
За град Варна – ул. Оборище 13а, ет. 4, офис 401, Висше училище по мениджмънт

Специализации за учители и мениджъри на училища и детски градини

Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага повишаване на квалификацията под формата на специализация. Всяка специализация осигурява срещи с преподаватели от висше учебно заведение и допълнително обучение за обогатяване и надграждане на мениджърската и учителската компетентност.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВАЩИ И БЪДЕЩИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ за 2017/2018 г.:
1. Съвременни инструменти за ефективен мениджмънт на образователната институция-за действащи и бъдещи ръководители на училища и детски градини

МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕ:
• Образователен мениджмънт (Международна образователна политика; Икономика и маркетинг на образованието; Основи на управлението)
• Мениджмънт на човешките ресурси в училище (Психология на мениджмънта в образованието; Социология на образованието; Контроол и оценяване на човешките ресурси в образованието)
• Съвременният ръководител в образованието (Лидерско поведение на ръководителя; Организационна конфликтология и етика)
• Мениджмънт на промяната и Организационна култура
• Научно-педагогически изследвания

Необходими документи за записване:
Молба по образец
Копие от диплома за завършено висше образование
Декларация от работодател за известеност (ако специализантът работи)
Документ за платена такса за обучение
Краен срок за кандидатстване: 18 август 2017г.

За допълнителна информация:
Тел.: 058 655 618/645
Моб. 0882 370 016
E-mail: dmom@vumk.eu
Висше училище по мениджмънт
ул. България №3, гр. Добрич

Майсторски клас за учители и мениджъри в образованието
Курсът е отминал, предстои изготвяне на нова програма.

ИТ Практикуми за учители

Висше училище по мениджмънт,
Департамент за модерни обучителни методи
имат удоволствието да отправят покана за участие в
ПРАКТИКУМИ ЗА УЧИТЕЛИ
на следните теми:

1. “КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ”
Време за провеждане: 09-11.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за начални учители и учители по информатика и информационни технологии. Цели да даде основна подготовка за преподаване на предмета Компютърно моделиране в 3 и 4 клас. Ще бъдат разгледани основните възможности на визуалната програмна среда Scratch, както и създаване на интерактивност с Makey Makey. В процеса на обучение, учителите ще създадат дидактически материали към учебното съдържание. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност.
Краен срок за записване: 02.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 09.06.2017 г., Краен час: 16:00 часа на 11.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

2. “ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ”
Време за провеждане: 17-18.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с онлайн инструменти за създаване на електронен урок, възможности за оформяне и публикуване. В процеса на обучение учителите ще създадат електронно съдържание, подходящо за педагогическата им практика и ще имат възможност да го публикуват в сайт. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително готови дидактически материали в цифров вид (текст, видео, изображения, полезни връзки) във връзка с урок по специалността.
Краен срок за записване: 09.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 17.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 18.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

3. “GOOGLE ИНСТРУМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО”
Време за провеждане: 24-25.06.2017 г.
Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с възможностите, които предоставя Google акаунта – работа в Google Drive, конферентни разговори, работа по споделени документи, карти, създаване и използване на формуляри и сайт, свързване с други приложения. В процеса на обучение, учителите ще използват възможностите на програмите към Google акаунта за учебни цели. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително създаден профил в google.bg.
Краен срок за записване: 16.06.2017 г.
Начален час: 10:00 часа на 24.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 25.06.2017 г.
За обучението се присъждат два квалификационни кредита.


Заявка за участие: Заявка за участие във всеки един от практикумите се подава до 17.00ч. на посочената дата във формата на адрес: http://url.itbg.eu/423657Заявки се приемат до запълване на група от 12 участници и при поне 5 записани курсисти! След обсъждане на кандидатурите, ДМОМ изпраща официална покана на включените в Практикума кандидати.
Практикумите се провеждат в сградата на Висше училище по мениджмънт в Добрич, като на всеки курсист се осигурява индивидуална работа на компютър. Желаещите могат да носят със себе си и собствени или служебни лаптопи.
Записалите се ще получат указания по имейл за предварителна подготовка. В края на практикума участниците ще имат изработени реални продукти, подходящи за педагогическата им работа.
Ще бъдат създадени фейсбук групи за продължаваща връзка и подкрепа. Успешното завършване на Практикума става чрез самостоятелно изпълнение на практическа задача и споделяне в групата.
Департаментът за модерни обучителни методи удостоверява успешното приключване на Практикума чрез Удостоверение за допълнително обучение и присъждане на кредити.

Такса за участие:
Таксата за участие за всяко обучение е в размер на 80 лв. Заплаща се след получено потвърждение за участие и не по-късно от 5 дни преди старта на Практикума по сметката на ВУМ.

Ръководител на Практикума: маг. Мария Кирилова
Повече за ръководителя: http://mkirilova.com/portfolio

Банкова сметка:
Висше училище по мениджмънт
БАНКА: СИБАНК
IBAN: BG34 BUIB 9888 1048 1474 01
BIC: BUIB BGSF
Основание: ИТ ПРАКТИКУМ


За контакти:
Силвия Колева
Моб. тел.: 0882 370 016
Е-мейл: masterclass@vumk.eu
Facebook: Департамент за модерни обучителни методи
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич
www.vum.bg

 

Висше училище по мениджмънт,
Департамент за модерни обучителни методи
и Център за професионално обучение към ВУМ
организират
КУРС ПО ПРОФЕСИЯ
ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ
в гр. Добрич

НАЧАЛО: 25 НОЕМВРИ или 02 ДЕКЕМВРИ 2017

Заявка за участие:

Желаещите да се включат в обучението изпращат попълнено заявление до 22 Ноември  или 30 ноември 2017, на адрес: dmom@vumk.eu. Курсът ще стартира при минимум 15 участници.

Продължителност на обучението: 150 учебни часа/8 седмици

Форма на обучение: присъствена форма. 2 пъти в седмицата (събота и неделя) по 8 часа на ден.

Учебен план:

 1. Здравословни и безопасни условия на обучение и труд
 2. Трудово-правни знания
 3. Анатомия, физиология и хигиена на детето
 4. Организация на дневния престой на децата в детските заведения
 5. Възпитание на детето
 6. Педагогическо общуване
 7. Съвременни подходи за взаимодействие с родителите
 8. Специална педагогика
 9. Учебна практика, която включва: дидактически игри, подвижни игри, спортни игри и разходки, спортно-ролеви игри, занимания по рисуване, занимания по танци, занятия по пеене, организация на хигиената на работното място.
 10. Производствена практика

Форма на завършване: курсистът се явява изпити по теория и практика

Удостоверяване: при успешно завършване на обучението се  издава „Удостоверение за професионално обучение“ по професия „Помощник-възпитател“, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

Такса за участие: Таксата за участие в обучението е в размер на 150 лв. В нея са включени работните материали и таксата за издаване на удостоверението.

Ръководител на курса: д-р Мария Христова

Допълнителна информация

Заявление за включване в курса

За контакти:
Силвия Колева
Моб. тел.: 0882 370 016
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Департамент за Модерни Обучителни Методи
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич
www.vum.bg