fbpx

Професионално-квалификационни степени

Департамент за модерно образование (ДМО) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира курсове в различни сфери.

Учители и ръководители на образователни институции, желаещи да придобият професионално-квалификационна степен (ПКС от V-та до I-ва)  могат да кандидатстват и да се явят на изпит в град Добрич.

Организацията по подготовката и явяването на изпити се осъществява от Департамента за модерно образование (ДМО) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) чрез договорните отношения с Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, Стара Загора.

Условията и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук.

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, (Обн. ДВ, брой: 61, от дата 2.8.2019 г.)

Раздел V Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти oт НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. можете да изтеглите тук.

За прием на документи във ВУМ се заплаща такса от 15 лв

Срокът за прием на документи в град Добрич е от 01.06.2020 г. до 17.07.2020 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Изпитите за съответните ПКС-та се провеждат в сградата на ВУМ в гр. Добрич.

Лице за контакт за Добрич: маг. Силвия Колева: Е-mail: silvi.valentinova@vumk.eu, dmom@vumk.eu тел.: 058/ 655 645; 0882 370 016. Адрес: гр. Добрич, ул.“България“ №3 Заявки за участие в курсовете можете да направите на Е-мейл: dmom@vumk.eu.

Курс за придобиване на професионална квалификация “Учител”

За завършили висше образование и настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии.

Успешно завършилите получават "Свидетелство за професионална квалификация «Учител»", което дава правоспособност за работа в съответната професионална област.

обучение по най-модерни образователни методи - обучение, базирано на решаване на проблеми, обучение чрез преживяване и базирано на опита, игрови методи;

обучение, внедряващо световно призната философия на образованието;

задължителна учебна практика, която се насочва и подпомага от водещи учители-наставници;

възможност на всеки участник в курса да получи удостоверение с присъдени кредити за участие в майсторски клас по избор без заплащане на такса.

В процеса на обучение на всеки участник в курса се осигуряват план-конспекти и други дидактически материали.

• Студентска книжка или Диплома за завършено висше образование; • Молба по образец до Ректора на Висше училище по мениджмънт • Бележка за внесена такса за обучение • Две снимки

Срок за подаване на документи: 15 юни 2020 г.
Начало на обучението: 1 юли 2020 г.
Срок на обучение: 2 семестъра
Варна/Добрич

Форма на обучение: редовна (часовете се провеждат в удобно за работещи време).

Цена за редовна форма: по 400 лв. за 1-ви и 2-ри семестър и 10 % от МРЗ за издаване на свидетелство.

Форма на дипломиране: интегриран практико-приложен държавен изпит..

Специализации за учители и мениджъри на училища и детски градини

Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага повишаване на квалификацията под формата на специализация. Всяка специализация осигурява срещи с преподаватели от висше учебно заведение и допълнително обучение за обогатяване и надграждане на мениджърската и учителската компетентност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Молба по образец

 Копие от диплома за завършено висше образование

Декларация от работодател за известеност (ако специализантът работи)

Документ за платена такса за обучение

ПРАКТИКУМИ ЗА УЧИТЕЛИ

Време за провеждане: 09-11.06.2017 г. Анотация: Курсът е подходящ за начални учители и учители по информатика и информационни технологии. Цели да даде основна подготовка за преподаване на предмета Компютърно моделиране в 3 и 4 клас. Ще бъдат разгледани основните възможности на визуалната програмна среда Scratch, както и създаване на интерактивност с Makey Makey. В процеса на обучение, учителите ще създадат дидактически материали към учебното съдържание. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност. Краен срок за записване: 02.06.2017 г. Начален час: 10:00 часа на 09.06.2017 г., Краен час: 16:00 часа на 11.06.2017 г. За обучението се присъждат два квалификационни кредита.
Време за провеждане: 17-18.06.2017 г. Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с онлайн инструменти за създаване на електронен урок, възможности за оформяне и публикуване. В процеса на обучение учителите ще създадат електронно съдържание, подходящо за педагогическата им практика и ще имат възможност да го публикуват в сайт. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително готови дидактически материали в цифров вид (текст, видео, изображения, полезни връзки) във връзка с урок по специалността. Краен срок за записване: 09.06.2017 г. Начален час: 10:00 часа на 17.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 18.06.2017 г. За обучението се присъждат два квалификационни кредита.
Време за провеждане: 24-25.06.2017 г. Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с възможностите, които предоставя Google акаунта – работа в Google Drive, конферентни разговори, работа по споделени документи, карти, създаване и използване на формуляри и сайт, свързване с други приложения. В процеса на обучение, учителите ще използват възможностите на програмите към Google акаунта за учебни цели. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително създаден профил в google.bg. Краен срок за записване: 16.06.2017 г. Начален час: 10:00 часа на 24.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 25.06.2017 г. За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

Заявка за участие: Заявка за участие във всеки един от практикумите се подава до 17.00ч. на посочената дата във формата на адрес: http://url.itbg.eu/423657Заявки се приемат до запълване на група от 12 участници и при поне 5 записани курсисти! След обсъждане на кандидатурите, ДМОМ изпраща официална покана на включените в Практикума кандидати.
Практикумите се провеждат в сградата на Висше училище по мениджмънт в Добрич, като на всеки курсист се осигурява индивидуална работа на компютър. Желаещите могат да носят със себе си и собствени или служебни лаптопи.
Записалите се ще получат указания по имейл за предварителна подготовка. В края на практикума участниците ще имат изработени реални продукти, подходящи за педагогическата им работа.
Ще бъдат създадени фейсбук групи за продължаваща връзка и подкрепа. Успешното завършване на Практикума става чрез самостоятелно изпълнение на практическа задача и споделяне в групата.
Департаментът за модерни обучителни методи удостоверява успешното приключване на Практикума чрез Удостоверение за допълнително обучение и присъждане на кредити.

Такса за участие:
Таксата за участие за всяко обучение е в размер на 80 лв. Заплаща се след получено потвърждение за участие и не по-късно от 5 дни преди старта на Практикума по сметката на ВУМ.

Ръководител на Практикума: маг. Мария Кирилова

КУРС ПО ПРОФЕСИЯ ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Желаещите да се включат в обучението изпращат попълнено заявление до 22 Ноември  или 30 ноември 2017, на адрес: dmom@vumk.eu. Курсът ще стартира при минимум 15 участници.

Учебен план:

 Здравословни и безопасни условия на обучение и труд

 Трудово-правни знания

Анатомия, физиология и хигиена на детето

Организация на дневния престой на децата в детските заведения

 Възпитание на детето

Педагогическо общуване

Съвременни подходи за взаимодействие с родителите

Специална педагогика

Учебна практика, която включва: дидактически игри, подвижни игри, спортни игри и разходки, спортно-ролеви игри, занимания по рисуване, занимания по танци, занятия по пеене, организация на хигиената на работното място.

Производствена практика

Допълнителна информация

Заявление за включване в курса

Форма на обучение: присъствена форма. 2 пъти в седмицата (събота и неделя) по 8 часа на ден.

Продължителност на обучението: 150 учебни часа/8 седмици

Форма на завършване: курсистът се явява изпити по теория и практика

Удостоверяване: при успешно завършване на обучението се  издава „Удостоверение за професионално обучение“ по професия „Помощник-възпитател“, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

Такса за участие: Таксата за участие в обучението е в размер на 150 лв. В нея са включени работните материали и таксата за издаване на удостоверението.

Ръководител на курса: д-р Мария Христова


За контакти:
Силвия Колева
Моб. тел.: 0882 370 016
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Департамент за Модерни Обучителни Методи
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич
www.vum.bg

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59