vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

В периода 29-ти август – 1-ви септември 2022г. , в гр. Добрич се провежда международен семинар с участници от 4 страни – България, Гърция, Турция и Словения. Водеща тема на форума е участието в международни мобилности с цел обучение и стаж на лица от уязвимите групи, вкл. малцинства и мигранти, лица от отдалечени и селски райони и хора с малки до средни специални образователни потребности.

Интернационалното събитие се организира в рамките на проект GAME IT „Интерактивно геймифицирано обучение за подготовка на обучаеми в неравностойно положение за участие в международни мобилности в сферата на туризма и гостоприемството“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ с водещ партньор „Добруджанско аграрно и бизнес училище“. Основната задача на семинара е да представи пред аудитория от експерти и обучители ново разработен иновативен курс предназначен за обучаеми от системата на професионалното обучение и образование, който цели да ги подготви адекватно за включване в мобилности. Фокусът на първия ден бе поставен върху нуждите на съответните уязвими групи и тяхното отражение в разработената учебна програма на подготвителния курс. Предложен бе и детайлен преглед на програмата, вкл. по отношение на нейната структура, хорариум и съдържание. През вторият ден бе разгледано съдържанието на практически-ориентираните обучителни материали, създадени специално за нуждите на курса. Също така, на участниците във форума бе проведена демонстрационна и практическа сесия за работа със системата за електронно обучение, която в рамките на проекта бе адаптирана и пригодена да представи обучителните материали на курса с подходящ набор от игрови елементи – значки, поле за напредък, аватари и др. През вчерашния, трети ден на обучението, вниманието бе насочено към съставeния инструментариум от ресурси за обучителите. Всъщност това е третият интелектуален продукт на проекта, който, за разлика от предходните, е насочен към обучителите, инструкторите и организациите, ангажирани с изпращане на обучаеми на мобилност. Неговата задача е да осигури комплекс от материали, които да подкрепят ефективното прилагане на курса, в т.ч. с инструкции относно ползването на учебно съдържание и експлоатиране на игровизираната електронна платформа.

През днешния, последен ден на събитието предстоят посещения на различни организации, които ще споделят своя опит при планирането, администрирането и координирането на подобни мобилности. Своето преживяване на подобни активности ще споделят и представители на целевите групи.

Освен подходящо обучение за практическото приложение на иновативния курс, участващите в настоящия семинар обучители и експерти допринасят за настройката и подобряването на курса чрез споделяне на своя практически опит, активно участие в дискусии и предоставяне на обратна връзка.

По-широка гласност на интелектуалните продукти на проект GAME IT ще бъде дадена през следващите месеци, когато в поредица от последователни събития във всяка от страните-партньори разработените материали ще бъдат обстойно представени пред заинтересованите страни.

Повече за проекта и неговите дейности, продукти и резултати може да намерите на  www.gameit-project.eu 

[nemus_slider id=“45665″]

By Admin