vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт, в качеството си на бенефициент и водещ партньор по проект ХЕЛИКС: „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“, който се осъществява програма „Балкани – Средиземно море“
ОБЯВЯВА процедура за избор на изпълнител с публична покана (чл. 50-53 от ЗУСЕСИФ) по реда на ПМС 160/2016 с предмет: Услуги по организация и логистика на събития

Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук, както и да бъде получена по електронна поща или предоставена на ръка (всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа) в офис 301А на висшето училище до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 16.01.2018г.на посочените в публичната покана адреси.

By Admin