vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт в качеството си на бенефициент и водещ партньор по проект ХЕЛИКС :Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“, който се осъществява по програма „Балкани – Средиземно море“

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за целите на проект BMP1/1.3/2616/2017 ХЕЛИКС: „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“ по обособени позиции:

  1. Доставка на компютърно оборудване;
  2. Доставка на LED екран
  3. Доставка на мебелно обзавеждане

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 31.10.2018г. на посочените в публичната покана адреси.

До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

By Admin