vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт, в качеството си на партньор по проект BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се осъществява по съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите и целите на проект  BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“.

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 30.08.2021 на посочените в публичната покана адреси.
До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

Решение на Ректора на ВУМ за прекратяване на процедура за избор на изпълнител.

By Admin