vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) стартира обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” в професионално направление 3.9. Туризъм. Утвърденият акредитационен цикъл на програмата е от 04.08.2022 до 04.08.2026 г.

Докторантите могат да се обучават в три форми – редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение в съответствие със Закона за развитие на академичния състав на Република България. Срокът на докторантурата е 3 години за редовна и самостоятелна форма на обучение, и 4 години за задочна форма на обучение.

Обучението се осъществява на български или английски език.

Необходимите документи и условия за кандидатстване и обучение в докторската програма по туризъм можете да намерите тук. 

За въпроси относно кандидатстването: проф. д-р Станислав Иванов (заместник-ректор по научноизследователската дейност), stanislav.ivanov@vumk.eu

Такса на обучение:

За граждани на ЕС и ЕИП: 2400 евро/година

За граждани на страни извън ЕС и ЕИП: 4800 евро/година

Такса за защита на дисертация: 1500 евро

Важна информация:

Квалификационна характеристика на програма

By Admin