vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт стана един от учредителите на Секторен съвет за квалификация (ССК) „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Встъпителното заседание се проведе във Варна през миналата седмица. В него участие взеха представители на държавни институции, браншови работодателски организации на национално и регионални ниво, обучаващи институции (професионални гимназии, ЦПО и университети), както и други организации, развиващи дейности в сектора.
Новото формирование ще работи за осигуряване актуалността на учебните програми и тяхното съответствие с изискванията на бизнеса, както и за гарантиране на прозрачност и ефективност на предоставяното професионално обучение по професии в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Освен това ССК ще стимулира активния диалог и ефективното сътрудничество между държавните институции, доставчиците на образование и обучение и бизнеса, с ясната визия, че от това партньорство зависят до голяма степен качеството и реализацията на кадрите, подготвяни в системата на професионалното образование и обучение. Сред задачите, поставени пред новосъздадения секторен съвет, са и да координира осъществяването на паралелно независимо външно оценяване на завършилите професионално обучение, както и да анализира и идентифицира липсващи секторни умения.

В състава на управителния съвет на ССК, освен Висше училище по мениджмънт (ВУМ) – Варна, влизат още Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ (МИМ) – Варна, Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ), Българска туристическа камара (БТК), Асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство (АУХР) и Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия (АСЕТИ).
За председател на Управителния съвет единодушно беше избран Павлин Косев, председател на ВАРХ.

Секторният съвет за квалификация се създава в рамките на проект „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО по ОП РЧР.

Следващото заседание на ССК ще се проведе през есента, а неговият напредък ще бъде споделен на предстоящата през месец ноември 2022 г. национална конференция.

[nemus_slider id=“45030″]

By Admin