fbpx

Целите на УМВИ са:

✔️ Да предлага квалификационни курсове в областта на медиите и визуалните изкуства, както и да насърчава творческите, културни и артистични прояви на студентите на ВУМ и други потребители на предлаганите обучения;

✔️ Да подпомага провеждането на културни събития и прояви, организирани от ВУМ и възложени от външни организации;

✔️ Да разширява квалификацията и да предоставя специализирани знания и умения на студентите на ВУМ и др. обучаеми, като елемент на интердисциплинарния подход, възприет в стратегията, мисията и визията на ВУМ;

✔️ Да дава препоръки за издигане медийния имидж на висшето училище и да подготвя кадри в областта на медиите и визуалните изкуства.

Дейности и курсисти

Дейностите, предоставяни от УМВИ са: предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или специализация в областта на визуалните изкуства и медиите; съдействие за организацията на събития с медиен или културен характер; организиране периодично на конкурси, състезания, фестивали и др. мероприятия за представяне продукцията на обучаемите и др.

Курсистите, записани за повишаване на  квалификацията  в УМВИ, се обучават в АППО към ВУМ по специализирани учебни планове, без да придобиват висше образование по определена образователно-квалификационна степен.

Обучения в УМВИ се организират:

УМВИ издава съответните документи, удостоверяващи преминатото обучение в съответствие с формата на завършения курс.

👉 В случай, че обучението е за разширяване на професионалната квалификация чрез обучение по отделни дисциплини от областта на визуалните изкуства и медиите,  предвидени в учебния план на конкретна професия и специалност от СППО, при успешно завършване се издава удостоверение за професионално обучение;

👉 В случай, че обучението е възложено като курс за придобиване на ключови компетенции (напр. дигитална компетентност, обществени и граждански компетентности и др. с акцент върху знания и умения, присъщи на визуалните изкуства и медиите) –  при успешно завършване обучаемите получават сертификат за придобити ключови компетенции;

👉 Сертификат за преминат курс на обучение, сертификат за участие в семинар/уоркшоп, грамота за участие в конкурс/състезание и др.

Изисквания към кандидатите.

Изискванията към кандидатите за всяко конкретно обучение се определят от Директора на УМВИ в съответствие с нормативната база, правилника за устройството и дейността му, изискванията на заявителя на обучението, съответно на финансиращата/донорска програма, в рамките на която се извършва обучението. Изискванията към обучаемите се съблюдават по няколко показателя:

Изисквания към възрастовата граница за прием на кандидати за обучение (ако е приложимо във връзка с изисквания на конкретен възложител на обучение, финансираща програма, или изисквания на съответния нормативен акт); Learn More
Изисквания към входящото образователно равнище на кандидатите (ако е приложимо във връзка с изисквания на конкретен възложител на обучение, финансираща програма, или изисквания на съответния нормативен акт); Learn More
Изисквания към здравословното състояние на кандидатите (по преценка на организаторите на обучението или съответната нормативна база);Learn More
Други изисквания на възложителя на обучението или финансиращата програма (напр. социален статус – работещи лица, безработни лица, лица с увреждания и др.) Learn More
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×